TK 2017/18, 34 956 Deactivering en uitstel quotumheffing

Wetsvoorstel (30-05-2018) tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen

—Met ingang van 1 mei 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten van kracht. Met de invoering van deze wet worden werkgevers gestimuleerd meer initiatief te nemen in het creëren en vervullen van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen.

Om er voor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking meer kans hebben op werk is in 2013 afgesproken dat werkgevers voor deze mensen 125.000 banen extra creëren. In een reeks die oploopt tot 2026 wordt elk jaar gekeken of het gehaald is. Is dat niet het geval, dan kunnen werkgevers een quotumheffing opgelegd krijgen.

Eind 2016 moesten er 20 500 extra banen zijn gecreëerd door werkgevers uit de markt en de overheid samen. Dat aantal is door de werkgevers tezamen gehaald, maar de overheidswerkgevers hebben hun eigen aandeel niet gehaald. Daarom heeft het kabinet september vorig jaar besloten voor de overheid de quotumheffing in werking te stellen.

In de wet was nog niet geregeld dat de quotumheffing weer gedeactiveerd wordt als na een inhaalslag het aantal banen in een volgend jaar wordt gehaald. Dat regelt nu dit wetsvoorstel. Het regelt ook dat er eenmalig over het 1e jaar na activering niet wordt geheven. Daardoor krijgen overheidswerkgevers meer tijd om een inhaalslag te maken en de afgesproken banen alsnog te realiseren.

De Afdeling advisering van de Raad van State adviseerde in zijn advies nader toe te lichten waarom het de overheid na het voorgestelde uitstel wel zal gelukken om aan de banenafspraken te voldoen. Daarnaast komt de Afdeling tot de conclusie dat door de verschillende eerder doorgevoerde uitbreidingen van de doelgroep en het thans voorgestelde uitstel of zelfs afstel van de effectuering van de quotumheffing afbreuk wordt gedaan aan het oorspronkelijk beoogde doel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De afdeling vraagt zich dan ook af of dat doel, het creëren van extra banen en het bereiken van een inclusieve arbeidsmarkt voor arbeidsbeperkten, wordt bereikt. Gelet hierop adviseert de Afdeling de wet te evalueren, de knelpunten te inventariseren en – in het verlengde daarvan – deze wet en de daarmee te bereiken doelen opnieuw te doordenken. De regering onderschrijft de wenselijkheid om de wet te blijven monitoren maar onderschrijft het advies niet in de gedachte dat ten gevolge van de eerder doorgevoerde aanpassingen de vraag rijst of het beoogde doel van de wet, een inclusieve arbeidsmarkt, nog wel wordt bereikt. Het doel van de Wet banenafspraak is en blijft om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te geven op een baan op de reguliere arbeidsmarkt.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.