Stb. 2019, 440 Deactivering en uitstel quotumheffing

Wet van 13-11-2019, Stb. 2019, 440 en inwerkingtredingsbesluit van 25-11-2019, Stb. 2019, 441

Wet tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen

—Met ingang van 1 mei 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten van kracht. Met de invoering van deze wet worden werkgevers gestimuleerd meer initiatief te nemen in het creëren en vervullen van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen.

Om er voor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking meer kans hebben op werk is in 2013 afgesproken dat werkgevers voor deze mensen 125.000 banen extra creëren. In een reeks die oploopt tot 2026 wordt elk jaar gekeken of het gehaald is. Is dat niet het geval, dan kunnen werkgevers een quotumheffing opgelegd krijgen.

Eind 2016 moesten er 20.500 extra banen zijn gecreëerd door werkgevers uit de markt en de overheid samen. Dat aantal is door de werkgevers tezamen gehaald, maar de overheidswerkgevers hebben hun eigen aandeel niet gehaald. Daarom heeft het kabinet besloten voor de overheid de quotumheffing in werking te stellen.

In de wet was nog niet geregeld dat de quotumheffing weer gedeactiveerd wordt als na een inhaalslag het aantal banen in een volgend jaar wordt gehaald. Dat wordt bij onderhavige wet geregeld. Het regelt ook dat er eenmalig over het 1e jaar na activering niet wordt geheven. Daardoor krijgen overheidswerkgevers meer tijd om een inhaalslag te maken en de afgesproken banen alsnog te realiseren.

Arbeidsbeperkten die in eerdere jaren op grond van de t+2-regel uit het register van arbeidsbeperkten zijn verwijderd omdat zij niet langer aan de voorwaarden voldeden voor het zijn van arbeidsbeperkte, worden met onderhavige wet weer toegevoegd aan dat register zodat zij weer meetellen als arbeidsbeperkte. Ook wordt een omissie in de formule inzake de berekening van het quotumpercentage hersteld. Kleine werkgevers in de sector markt hebben in de afgelopen jaren ook een groot aantal banen gerealiseerd voor arbeidsbeperkten. Door de omissie in de formule telden deze gerealiseerde banen niet mee bij de berekening van het quotumpercentage. Dat wordt hersteld.

Om voldoende ruimte te creëren de vereenvoudigde quotumheffing te operationaliseren, wordt de quotumheffing voor de markt- en overheidssector op grond van het huidige

systeem bovendien opgeschort tot de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak wettelijk geregeld is, of uiterlijk tot 1 januari 2022. Dit laatste is bij nota van wijziging in het wetsvoorstel ingevoegd. 

De wet treedt in werking met ingang van 4 december 2019 waarbij verschillende onderdelen terugwerkende kracht hebben.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.