TK 2008/09, 31 977 Centra voor jeugd en gezin

Wetsvoorstel (15-6-2009) tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen

—Dit wetsvoorstel komt voort uit twee beleidsvoornemens van het kabinet die nauw met elkaar verbonden zijn. Ten eerste betreft dit het geven van meer aandacht aan preventieve ondersteuning van jeugdigen en gezinnen. Om dit te realiseren krijgen gemeenten met dit voorstel de plicht zorg te dragen voor de totstandkoming van Centra voor Jeugd en Gezin. Via deze Centra voor Jeugd en Gezin zal opvoed- en opgroeiondersteuning voor alle jeugdigen en gezinnen die daar gebruik van willen maken, door middel van bundeling van dienstverlening breed beschikbaar worden gesteld.

Ten tweede dient er een betere - en niet vrijblijvende - samenwerking binnen de jeugdketen te komen om ervoor te zorgen dat een jeugdige zich goed kan ontwikkelen dan wel om in actie te komen als er signalen zijn dat een kind of gezin in de problemen verkeert of dreigt te geraken. Daarom krijgen gemeenten met dit voorstel ook de taak om hierop regie te voeren. Gemeenten dienen er zorg voor te dragen dat alle betrokken partijen op het terrein van de zorg voor jeugdigen efficiënt en effectief met elkaar samenwerken. Eén gezin, één plan wordt het uitgangspunt voor de hulpverlening aan gezinnen die de regie op de zorg niet zelf kunnen voeren. Hierbij laat het wetsvoorstel veel ruimte voor een eigen invulling van deze samenwerking, zolang er maar sluitende afspraken komen met alle partijen die te maken hebben met kinderen, jongeren en gezinnen over het leveren van snelle en passende ondersteuning. Met de verplichting om te komen tot Centra voor Jeugd en Gezin moeten de effectiviteit en efficiëntie toenemen en moet de bureaucratie afnemen. De functies die in de Centra voor Jeugd en Gezin worden ondergebracht sluiten naadloos aan bij bestaande wettelijke taken. Gemeenten zijn immers al verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Zij zijn ook al verantwoordelijk voor het lokale jeugdwelzijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitvoering van deze taken wordt met dit voorstel op een logische manier verbonden via de Centra voor Jeugd en Gezin. Daarnaast moet de verbinding gelegd worden met de bureaus jeugdzorg en het provinciale aanbod van geïndiceerde jeugdzorg, beide wettelijk ondergebracht in de Wet op de jeugdzorg. Een andere belangrijke schakel is die met het onderwijs. Deze verbinding zal doorgaans gelegd worden via de zogeheten Zorg- en adviesteams (ZAT's).
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.