Stb. 2012, 527 Bestuurlijke boete meldingsplichten rijkssubsidies

Wet van 27-9-2012, Stb. 2012, 527 en Inwerkingtredingbesluit van 25-10-2012, Stb. 2012, 528

Wet (27-09-2012) tot introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies)

—In deze wet, die tot stand is gekomen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van Financiën, de minister van EL&I, de minister van BuZa en de minister van VenJ, wordt de mogelijkheid geopend voor het opleggen van een bestuurlijke boete, wanneer een ontvanger van een ministeriële subsidie een bepaalde zogenoemde bijzondere meldingsplicht niet nakomt. Het gaat om drie meldingsplichten die bij bepaalde soorten subsidies van toepassing zijn of kunnen zijn en die alle drie in het bijzonder van belang zijn voor het bewaken van de rechtmatige besteding van de gelden. De mogelijkheid van het opleggen van een boete is het sluitstuk van een stelsel van subsidieverlening waarin wordt gepoogd recht te doen aan zowel het belang van een terugtredende overheid die kiest voor high trust, als het belang van naleving en handhaving. Het nieuwe Uniform Subsidiekader (zoals ook vastgelegd in de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking) gaat uit van enerzijds de high trust-gedachte gericht op vermindering van administratieve lasten en verantwoording- en controledruk, en anderzijds meer verantwoordelijkheid voor de subsidieontvanger als de subsidievoorwaarden niet worden nageleefd. Indien de subsidieontvanger het geschonken vertrouwen beschaamt staat daar een sanctie-instrumentarium tegenover: een bestuurlijke boete die kan komen bovenop het intrekken van of lager vaststellen van de subsidie (wat slechts strekt tot het ontnemen van het ten onrechte genoten voordeel) en die kan leiden tot een financieel nadeel voor de subsidieontvanger. Een dergelijke boete kan worden opgelegd indien het bestuursorgaan van mening is dat er in bepaalde gevallen niet volstaan kan worden met het intrekken of lager vaststellen van de subsidie.

De hoogte van de boete dient zodanig van omvang te zijn dat de subsidieontvanger weerhouden wordt om een melding bewust achterwege te laten. Door aansluiting te zoeken bij het bedrag van de vierde categorie van de geldboete als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, thans € 19.500, moet dit afschrikwekkend effect worden bereikt. De opgenomen verplichting tot functiescheiding vormt een belangrijke waarborg voor zorgvuldig handelen van het bestuursorgaan in het geval van boeteoplegging.

Inwerkingtreding m.i.v. 1-1-2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.