SG 2017/18, 34 938 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

Ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd (18-04-2018) Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436; Brussel, 11 december 2017.

—Het onderhavige Protocol strekt tot wijziging van het op 25 februari 2009 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (Trb. 2005, 96) (BVIE). In de EU bestaan er twee stelsels van merken­bescherming naast elkaar. Ten eerste het stelsel van bescherming van een merk in alle lidstaten van de EU middels de Unie­merken­verordening en ten tweede de bescherming van merken op nationaal niveau. Teneinde de nationale merken­recht­stelsels te harmoniseren, bestaan sinds 1989 EU richtlijnen op dit gebied. De merken­bescherming in België, Nederland en Luxemburg is sinds 1971 op Benelux niveau geregeld. Nu het BVIE het voor de Benelux geldende nationale merken­recht­stelsel bevat, wordt de richtlijn in dit verdrag geïmplementeerd. Bij het Protocol, dat ter goedkeuring wordt aangeboden, behoort een door de partijen bij het BVIE gezamenlijk overeengekomen en vastgestelde gemeenschappelijke memorie van toelichting, die als bijlage bij deze toelichtende nota is gevoegd. De gemeen­schappelijke memorie van toelichting bevat de gezamenlijke interpretatie van de drie verdragsluitende partijen, teneinde de harmonisatie zoveel mogelijk te waarborgen en uiteenlopende toelichtingen door de lidstaten te voorkomen. 

De belangrijkste wijzigingen die de Richtlijn tot gevolg heeft betreffen:

  • Het vereiste van grafische weergave van een merk wordt vervangen door een moderner en flexibeler vereiste, waarmee de mogelijkheden van registratie van minder conventionele merktypen (zoals klankmerken) worden uitgebreid.
  • De bepalingen over samenloop van merken met beschermde oorsprongs­benamingen en geografische aanduidingen worden verruimd en er worden specifieke bepalingen met betrekking tot traditionele aanduidingen voor wijn, gegarandeerde traditionele specialiteiten en planten­ras­benamingen ingevoerd.
  • De rechten van de merkhouder worden op verschillende punten versterkt.
  • Tegenover de versterking van de aan het merk verbonden rechten staat dat de beperkingen en verweer­middelen worden uitgebreid.
  • Er worden bepalingen opgenomen over merken als vermogens­bestanddeel en de mogelijkheden voor houders van exclusieve licenties om op te treden tegen inbreuk worden versterkt.
  • Er worden enkele bepalingen opgenomen die ervoor zorgen dat de belangrijkste procedurele regels van de verschillende merken­systemen in de EU met elkaar in overeenstemming worden gebracht.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.