Wetsvoorstel (15-09-2020) tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

—Het pakket Belastingplan 2021 bestaat dit jaar uit acht wetsvoorstellen. In het wetsvoorstel Belastingplan 2021 zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2021 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. De andere zeven wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2021 zijn:

 • het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021;
 • het wetsvoorstel Wet aanpassing box 3;
 • het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachts­belasting;
 • het wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen;
 • het wetsvoorstel Wet CO2-heffing industrie;
 • het wetsvoorstel Wet aanpassing opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie; en
 • het wetsvoorstel Wet eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen.

In het wetsvoorstel Belastingplan 2021 zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen:

 • Lagere bijtelling voor elektrische auto met zonnepanelen (zonnecelauto).
 • Aanpassing van de zelfstandigenaftrek (versnelling van de afbouw van de zelfstandigenaftrek met een incidentele verlichting in 2021).
 • Invoeren van een vrijstelling voor de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) en de Subsidie vaste lasten (COVID-19) zodat deze niet als winst gerekend worden.
 • Fiscale behandeling Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 voor niet-werknemers: voorgesteld wordt om met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 de vanaf die datum toegepaste fiscale behandeling te codificeren van de bonus die wordt toegekend op basis van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19.
 • Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (COVID-19): voorgesteld wordt om met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 de vanaf die datum toegepaste fiscale behandeling te codificeren van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA).
 • Verruimen gerichte vrijstelling scholingskosten tot vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid (bijv. vergoedingen van scholingskosten die werkgevers willen geven als onderdeel van een sociaal plan).
 • Aanpassen vrije ruimte werkkostenregeling, bestaande uit: een tijdelijke verruiming van vrije ruimte i.v.m. COVID-19 (codificatie van in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis reeds genomen maatregel voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom) en uit een beperking van de vrije ruimte bij loonsom vanaf € 400.000.
 • Invoering van een fiscale corona­reserve i.v.m. COVID-19.
 • Voorkomen van vrijstelling door specifieke renteaftrekbeperking: dit bewerkstelligt dat per kwalificerende schuld de specifieke renteaftrekbeperking per saldo niet langer kan leiden tot een lagere winst.
 • Aanpassen tarieftabel van de vennootschapsbelasting (bij de augustusbesluitvorming is besloten om af te zien van de verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief per 1 januari 2021, zodat het hoge vennootschapsbelastingtarief 25% blijft en het lage vennootschapsbelastingtarief van 16,5% naar 15% gaat).
 • Verhogen van het effectieve tarief van de innovatiebox van 7% naar 9%.
 • Aanpassen minimumkapitaalregel en bankenbelasting als gevolg van Hoge Raad, 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:874.
 • Wijzigingen in de belastingen van personenauto’s en motorrijwielen: voorstel om in de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen het belastbaar feit te vervroegen van (de facto) de tenaamstelling in het kentekenregister naar de inschrijving in het kentekenregister.
 • Aanscherpen van de CO2-schijfgrenzen en schijftarieven in de bpm en van de CO2-grens en het tarief voor de dieseltoeslag.
 • Voorstel om de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, bekend als de Postcoderoosregeling, te vervangen door een subsidieregeling.
 • Verlengen verlaagd tarief openbare laadpalen.
 • Verlaagd tarief voor walstroom­installaties.

Kamerstukken