Stb. 2019, 520 Zesde actie­programma Nitraat­richtlijn

Wet van 18-12-2019, Stb. 2019, 520

Wet houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

—Deze wet strekt tot wijziging van de Meststoffenwet om de implementatie van het zesde actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2018-2021) mogelijk te maken. In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn is voor de jaren 2020 en 2021 voorzien in twee wijzigingen in het stelsel van fosfaatgebruiksnormen om een betere aansluiting van de fosfaatgebruiks normen op de stijgende gewasopbrengsten en de fosfaattoestand van de bodem te bewerkstelligen. De veranderingen hebben betrekking op de hoogte van de normen, opdat deze beter aansluiten op de veranderingen in de opbrengsten van landbouwgewassen. De wijziging die per 1 januari 2020 is voorzien betreft de fosfaatgebruiksnormen en een verfijning van de huidige klasse-indeling.

Op grond van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn dient een gecombineerde indicator van de fosfaattoestand voor grasland en bouwland ingevoerd te worden. Per 1 januari 2021 wordt beoogd een gecombineerde indicator voor grasland en bouwland in te voeren om de fosfaattoestand te bepalen. Deze wet regelt de strengste fosfaatgebruiksnorm op het niveau van de wet, in plaats van de norm voor de fosfaattoestand neutraal. Het vaststellen van de hogere fosfaatgebruiksnormen wordt gedelegeerd aan de Minister van LNV. De wet voorziet voorts in vastlegging van de mestproductieplafonds in de Meststoffenwet. Geregeld wordt dat de minister elk jaar de totale jaarlijkse nationale productie van meststoffen en de jaarlijkse totale productie van meststoffen per sector (varkens-, pluimvee- en melkveehouderij) in de Staatscourant publiceert. In de wet worden tevens gevolgen verbonden aan de overschrijding van een sectorplafond. Deze gevolgen betreffen de omvang van het op een bedrijf rustend productierecht. Bij amendement is daarbij vastgelegd dat als het sectorplafond voor de veehouderij, de pluimvee- en varkenshouderij wordt overschreden, eerst alle andere mogelijke, minder ingrijpende maatregelen moeten zijn benut voordat het instrument van een korting kan worden ingezet. Bovendien moet rekening gehouden worden met het al dan niet overschrijden van nationale plafonds. Zolang nationale plafonds niet overschreden worden, is er inhoudelijk tenminste minder noodzaak om generiek te korten. Generieke kortingen zijn een vergaande vorm van regulering van eigendom en kunnen grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Door het aannemen van een amendement zijn zware voorhangbepalingen ingevoerd voor de algemene maatregelen van bestuur waarmee kortingspercentages vastgesteld kunnen worden. Mocht een generieke korting toch plaatsvinden dan kan hier een reële financiële compensatie tegenover komen te staan.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2020.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.