Stb. 2019, 215 Wmcz 2018

Wet van 22-05-2019, Stb. 2019, 215 

Wet houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

—In 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking getreden. Deze wetswijziging beoogt de medezeggenschap te verbeteren door een aantal belemmeringen waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken. Doordat de Wmcz een kleine wet is en de wijzigingen bijna alle artikelen zouden betreffen, is voor het maken van een nieuwe wet gekozen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Wmcz zijn:

 • het invoeren van gelaagdheid in de medezeggenschap;
 • uitbreiding van de onderwerpen waarover in de medezeggenschapsregeling regels moeten worden gesteld;
 • het vervangen van het verzwaard adviesrecht door een instemmingsrecht met een zwaarder toetsingscriterium;
 • de verplichting van de instelling de cliëntenraad het gebruik toe te staan van de noodzakelijke voorzieningen alsmede de financiële middelen ter beschikking te stellen die de cliëntenraad redelijkerwijze nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren, inclusief kosten voor juridische bijstand;
 • de cliëntenraad krijgt een instemmingsrecht op de selectie en benoeming van de onafhankelijke ondersteuner; 
 • het regelen van toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ);
 • het toekennen van het recht van enquête aan cliëntenraden;
 • het verplichten tot openbaar­making van vacatures voor de cliëntenraad;
 • het regelen van de verplichting voor de instelling om de cliëntenraad desgevraagd hulp te verlenen bij het inventariseren van de wensen van zijn achterban;
 • aanscherpen van de voorwaarde tot tijdig vragen van advies of instemming;
 • de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een cliëntenraad te ontbinden die structureel tekortschiet in de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten wier belangen hij dient te behartigen; 
 • vervallen van de verplichting van de instelling tot het opstellen van een schriftelijk verslag over wetstoepassing;
 • de verplichting voor cliëntenraden regelmatig de wensen en meningen van de betrokken cliënten en hun vertegenwoordigers te inventariseren en contact te onderhouden met betrokken cliënten en hun vertegenwoordigers en hen te informeren over wat zij hebben gedaan met de resultaten van de inspraak;
 • mogelijkheid van beroep bij de ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam; 
 • de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur organisaties aan te wijzen die bepaalde vormen van ambulante zorg bieden, waarvoor de plicht om een cliëntenraad in te stellen alleen gaat gelden als zij met meer dan 25 personen zorg verlenen;
 • minder regels voor vrijwillige cliëntenraden; 
 • instellingen voor langdurige verblijfszorg en thuiszorg worden verplicht per locatie een cliëntenraad in te stellen, tenzij hier geen behoefte aan is of dit in redelijkheid voor een of meerdere locaties niet aangewezen is (‘ja, tenzij’).

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.