Stb 2018, 408 Wijzigingswet financiële markten 2018

Wet van 17-10-2018, Stb. 2018, 408 

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018)

—Deze wet bevat diverse wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet tuchtrechtspraak accountants, de Wet bekostiging financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Wet houdbare overheidsfinanciën. Deze betreffen in de eerste plaats de informatie-uitwisseling door de AFM met de ACM. Het tweede onderwerp betreft een verbod op derdenbeslag onder DNB. 

In de derde plaats voorziet deze wet in een verlenging van de beslistermijn op een aanvraag voor een bankvergunning van 13 naar 26 weken. 

Het vierde onderwerp ziet op het kunnen gebruiken van het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties door de AFM. Verder bevat de wet nog een aantal wijzigingen van de Wet tuchtrechtspraak accountants. De wet bepaalt dat de leden van de accountantskamer bestaan uit rechterlijke ambtenaren met wetgeving belast en accountants of personen die op andere wijze deskundig zijn ten aanzien van het werk van accountants. De verdeling over beide type leden en plaatsvervangende leden wordt in deze wet flexibeler voorgesteld, zodat meer vrijheid ontstaat (plaatsvervangende) leden te benoemen met de specifieke achtergrond waaraan behoefte bestaat in de praktijk. Ook wordt extern klachtrecht geïntroduceerd.

Voorts wordt de AFM en DNB de mogelijkheid geboden vertrouwelijke gegevens te verstrekken aan de Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Dienst Justis). Ook wordt artikel 32, vierde lid, van de richtlijn hypothecair krediet geïmplementeerd in de Wft. Dit artikel brengt mee dat de AFM aan de bemiddelaar in hypothecair krediet met zetel in een andere lidstaat die grensoverschrijdend diensten verleent in Nederland bekendmaakt onder welke voorwaarden die niet onder het Unierecht zijn geharmoniseerd hij diensten mag verlenen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 27-11-2018, Stb. 2018 486

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2018 (Stb. 2018, 408) en van artikel III, onderdeel A, van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Stb. 2018, 139)

—Met ingang van 01-01-2019 treden in werking:

  • a. de Wijzigingswet financiële markten 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel Ga;
  • b. artikel III, onderdeel A, van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (dat onderdeel bepaalt dat de vervaltermijn voor tuchtklachten tegen accountants wordt verlengd naar tien jaar).


Inwerkingtredingsbesluit van 18-03-2019, Stb. 2019, 128

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Ga, van de Wijzigingswet financiële markten 2018 (Stb. 2018, 408 )

—Artikel I, onder Ga, treedt in werking met ingang van 01-07-2019. Met dit onderdeel van de Wijzigingswet financiële markten 2018 wordt voorzien in een aanvullend vereiste voor aanvragers van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95 van de Wet op het financieel toezicht. Dit vereiste betreft de geschiktheid van de aanvrager, gelet op diens reputatie.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.