Stb. 2014, 472 Wijzigingswet financiële markten 2015

Wet van 19-11-2014, Stb. 2014, 472

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)

—Deze wet bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en van andere wetgeving op het terrein van de financiële markten. De wet maakt onderdeel uit van een jaarlijkse wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen.
De wet geeft uitvoering aan twee onderdelen uit het regeerakkoord: de uitbreiding van de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing alsmede de uitbreiding van de eed of belofte voor personen werkzaam in de financiële sector.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) kent thans een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing voor beleidsbepalers (bestuurders en andere beleidsbepalers) en interne toezichthouders (leden van de raad van commissarissen of raad van toezicht) van financiële ondernemingen. Deze geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing wordt thans uitgebreid naar personen die werkzaam zijn bij een bank of verzekeraar en daar grote invloed uit kunnen oefenen op het risicoprofiel van de financiële onderneming.
Naast de beleidsbepalers en de interne toezichthouders van een financiële onderneming zullen voortaan ook personen die werkzaam zijn bij een bank of verzekeraar en daar verantwoordelijk zijn voor degenen die het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk (kunnen) beïnvloeden een eed of belofte moeten afleggen. Ook medewerkers van een financiële onderneming die (zelfstandig) het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk beïnvloeden of kunnen beïnvloeden, alsmede medewerkers van een financiële onderneming die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten, zullen voortaan een eed of belofte moeten afleggen. Daarnaast wordt de bevoegdheid geïntroduceerd voor DNB om ten behoeve van haar financiële stabiliteitstaak gegevens op te vragen bij (semi)overheidsinstellingen, ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen. In de Bankwet 1998 wordt een nieuw hoofdstuk IIB ingevoegd op grond waarvan DNB de bevoegdheid krijgt om deze gegevens op te vragen bij (semi)overheidsinstellingen, ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen. DNB krijgt hiermee de bevoegdheid om gegevens op te vragen voor het maken van statistieken en economische analyses ten behoeve van haar financiële stabiliteitstaak, haar statistiekentaak of om te voldoen aan informatieverzoeken van internationale organisaties. DNB behoeft, om voornoemde doelen te bereiken, geen persoonsgevens te krijgen van de (semi)overheidsinstellingen ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen, bedoeld in art. 9d, eerste en tweede lid, vandaar dat die gegevens zijn uitgezonderd in art. 9d, eerste lid, aanhef, en tweede lid. De reikwijdte van instellingen en ondernemingen waarbij gegevens kunnen worden opgevraagd is ruimer dan alleen ondernemingen die op grond van de Wft onder toezicht staan.

Bij nota van wijziging is verder een verbod op manipulatie van benchmarks aan het oorspronkelijke voorstel toegevoegd. Ook is langs die weg een wijziging van de Wet op het financieel toezicht (Wft) opgenomen ter ondersteuning van het initiatief van de bancaire sector om per 2015 te voorzien in tuchtrecht als sluitstuk op de door de sector opgestelde gedragsregels voor medewerkers van banken. In die Wft wordt een publiekrechtelijke verplichting voor banken geïntroduceerd tot het onderwerpen van hun medewerkers aan een tuchtrechtelijke regeling die voor bankmedewerkers langs privaatrechtelijke weg wordt opgelegd en gehandhaafd. Verder is bij nota van wijziging voorzien in een aanpassing van artikel 4:67 Wft naar aanleiding van een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekeringen, alsmede in een (technische) wijziging van de Wet toezicht trustkantoren.
Ook bevat de wet nog een aantal kleinere wetswijzigingen op het terrein van de financiële markten.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2014, Stb. 2014, 534

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (o.a.) de Wijzigingswet financiële markten 2015

—De wet treedt, met uitzondering van een aantal artikelen, in werking op 01-01-2015. 


Inwerkingtredingsbesluit van 16-11-2015, Stb. 2015, 435

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onder meer enige bepalingen van de Wijzigingswet financiële markten 2015.

—De wet treedt, met uitzondering van een aantal artikelen, in werking op 01-01-2015. Artikel I, onderdelen PP, QQa, KKK, subonderdeel 1a, en LLL, subonderdeel 1a, van de wet, treden in werking m.i.v. 26-11-2015. Deze onderdelen hangen samen met de herziene richtlijn depositogarantiestelsels. Daarmee wordt voorzien in de door de Commissie de Wit voorgestane invoering van een actieve informatieplicht voor banken over het toepasselijke depositogarantiestelsel. In afwachting van de herziene richtlijn depositogarantiestelsels was inwerkingtreding van deze onderdelen eerder uitgesteld.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.