Stb. 2017, 30 Wijzigingsrichtlijn m.e.r.

Wet van 25-01-2017, Stb. 2017, 30

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (Implementatie herziening m.e.r.-richtlijn)

—Deze wet strekt tot implementatie van Richtlijn 2014/52/EU van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (hierna: Wijzigingsrichtlijn m.e.r. (milieueffectbeoordeling wordt in de Nederlandse regelgeving milieueffectrapportage genoemd)). In artikel 2 van de Wijzigingsrichtlijn m.e.r. is vastgelegd dat deze uiterlijk op 16 mei 2017 in de Nederlandse wetgeving moet zijn geïmplementeerd. De Omgevingswet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving zullen op die datum nog niet van kracht zijn. Daarom is een wijziging nodig van de huidige m.e.r.-regelgeving. Deze betreft:

  • de Wet milieubeheer;
  • de Crisis- en herstelwet;
  • het Besluit milieueffectrapportage. De algemene doelstelling van de Wijzigingsrichtlijn m.e.r. is er op gericht om:
  • de geconstateerde tekortkomingen in de uitvoeringspraktijk van de m.e.r.-richtlijn te verhelpen;
  • een actualisering door te voeren die aansluit op ecologische en sociaaleconomische veranderingen en uitdagingen;
  • de m.e.r.-richtlijn in overeenstemming te brengen met de ‘beginselen van slimme regelgeving’ van de EU;
  • de uitspraken van het Hof van Justitie van de EU te codificeren.

Met de wijziging wordt beoogd de m.e.r.-beoordelingsprocedure te verduidelijken, de kwaliteit en de inhoud te verbeteren en de m.e.r.-procedure te stroomlijnen met milieubeoordelingen uit hoofde van andere EU-regelgeving, teneinde het milieu beter te beschermen, hulpbronnen efficiënter te gebruiken en duurzame groei in de Europese Unie te bevorderen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 12-04-2017, Stb. 2017, 169

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening m.e.r.-richtlijn) (Stb. 2017, 30)

De wet treedt in werking m.i.v. 16-05-2017. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.