Stb. 2019, 397 Wijzigingsbesluit financiële markten 2019

Besluit van 24-10-2019, Stb. 2019, 397

Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit toezicht accountants­organisaties, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2019)

—Dit besluit bevat wijzigingen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit toezicht accountants­organisaties, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten.

Met dit besluit wordt o.a. voorgeschreven waaraan distributeurs van betaal­rekeningen, kredieten of spaar­rekeningen dienen te voldoen om te waarborgen dat de desbetreffende financiële producten voldoen aan de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelgroep en de distributie­strategie aansluit bij de desbetreffende doelgroep. Verder wordt geregeld onder welke voorwaarden een proefperiode met betrekking tot onderzoek op beleggings­gebied van maximaal drie maanden wordt aangemerkt als een kleine niet-geldelijke provisie. Een dergelijke kleine niet-geldelijke provisie mag worden verschaft of ontvangen door een beleggings­onderneming. Ook wordt in het BGfo het instemmingsrecht van de Minister van Financiën met betrekking tot de benoeming van de leden van de geschillen­beslechtings­organen beperkt tot de voorzitters van deze organen. Voorts wordt voorzien in een uitbreiding van diploma’s waarmee een werknemer geacht wordt vakbekwaam te zijn om te adviseren in reis- of annuleringsverzekeringen en worden enkele gebreken hersteld die zijn opgetreden bij de implementatie in het BGfo van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten.

De wijziging in het Besluit toezicht accountants­organisaties houdt verband met het creëren van ruimere mogelijkheden om bepaalde personen in te zetten voor het uitvoeren van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Verder wordt in de bijlagen van het BGfo, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroeps­pensioen­regeling en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 geëxpliciteerd dat de bevoegde toezicht­houder in het kader van de vaststelling of de betrouwbaarheid van een persoon buiten twijfel staat, ook straf­beschikkingen als straf­rechtelijke antecedenten in aanmerking neemt. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook ten slotte een aantal technische verbeteringen aan te brengen, alsmede een aantal gebreken en omissies te herstellen die zijn opgetreden bij de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en de richtlijn markten voor financiële instrumenten en een nagekomen punt in verband met de implementatie van de verordening securitisaties te regelen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2020, met uitzondering van artikel III dat in werking treedt op een bij kb te bepalen tijdstip. 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.