Stb. 2019, 110 Wijzigingen Vreemdelingenbesluit

Besluit van 04-03-2019, Stb. 2019, 110 

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, in verband met enkele aanpassingen die wenselijk zijn voor een goede toepassing van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU 2006, L 376) en Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (PbEU 2014, L 157), en een technische correctie van de regels over het achterwege laten van uitzetting in afwachting van de beslissing op een aanvraag

—De wijziging in verband met de Dienstenrichtlijn geschiedt door aanpassing van de regel dat au-pair-bureaus ingeschreven moeten zijn in het Nederlandse handelsregister, indien zij zich willen laten erkennen als ‘erkend referent’ op grond van artikel 2c van de Vw 2000 om voor au pairs van buiten de EU een verblijfsvergunning te kunnen aanvragen. Inschrijvingen in de handelsregisters van andere EU-/EER-lidstaten worden gelijkgesteld met Nederlandse inschrijvingen. Deze wijziging betekent dat buitenlandse au-pair-bureaus die gevestigd zijn in een andere EU- of EER-lidstaat voortaan hun (verblijfsrechtelijke) diensten kunnen aanbieden op de Nederlandse markt zonder dat zij zich (ook) in Nederland moeten vestigen.

Voorts is een technische correctie in artikel 3.1 van het Vb 2000 doorgevoerd. De wijziging van het eerste lid van dit artikel met ingang van 20 juli 2015 had het onbedoelde gevolg dat niet langer was geregeld dat aanvragen tot het verlenen van verblijfs-vergunningen regulier en asiel voor onbepaalde tijd en tot het verlenen van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen tot gevolg hadden dat uitzetting achterwege blijft. Dat wordt gecorrigeerd.

Tot slot bevat dit wijzigingsbesluit een verduidelijking die noodzakelijk is voor een goede toepassing van de ICT-richtlijn. Om misverstanden te voorkomen wordt expliciet bepaald dat een aanvraag op grond van deze richtlijn alleen kan worden ingediend indien de betrokkene buiten de EU verblijft.


Inwerkingtreding

Inwerkingtreding met ingang van 01-04-2019. Artikel I, onderdeel C, treedt in werking met ingang van 14-03-2019 en werkt terug t/m 20-07-2015. Artikel I, onderdeel G, treedt in werking met ingang van 14-03-2019.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.