Stb. 2016, 148 Wijziging Wet Huis voor klokkenluiders

Wet van 14-04-2016, Stb. 2016, 148

Wet tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

—Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel voor een Huis voor klokkenluiders in de Eerste Kamer hebben de leden van die kamer de wens uitgesproken dat dit voorstel zo spoedig mogelijk tot wet wordt verheven, maar tevens aangegeven een aantal zorgen te hebben. Dat heeft de initiatiefnemers, de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein, doen besluiten tot een wijziging van dat wetvoorstel, waarin onder meer gevolg wordt gegeven aan de toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan. Het ging hierbij onder meer over het vormgeven van het Huis als bijzonder zelfstandig bestuursorgaan. Een belangrijke zorg van de Eerste Kamer betrof het aanvankelijk onderbrengen van het Huis voor klokkenluiders bij de Nationale ombudsman. Daarom hebben de initiatiefnemers met deze wet geregeld dat het Huis wordt ingericht als een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), met voldoende waarborgen voor de onafhankelijkheid ervan. Om die reden is de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen van toepassing op het Huis, maar is een aantal bepalingen niet van toepassing verklaard. Dat betreft de volgende bepalingen:

  • benoeming, schorsing en ontslag van leden van het Huis gebeurt niet door de minister;
  • de minister kan van het Huis geen inlichtingen verlangen met betrekking tot de inhoud en aanpak van concrete onderzoeken;
  • de minister krijgt niet de mogelijkheid beleidsregels te stellen met betrekking tot de taakuitoefening door het Huis;
  • de minister heeft evenmin de bevoegdheid besluiten van het Huis te vernietigen.

Een andere wens van de Eerste Kamer betrof de scheiding van advies en onderzoek (zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau); ook dat is met deze wet vastgelegd. Verder ziet deze wet onder meer nog op een aantal specifieke onderzoeksbevoegdheden voor de publieke sector en de private sector en de reikwijdte van de rechtsbescherming. Wat betreft die laatste beoogt deze wet bij te dragen aan de rechtsbescherming van klokkenluiders, door te bepalen dat de te goeder trouw en naar behoren handelende werknemer die een melding doet van een vermoeden van een misstand, niet vanwege zijn melding mag worden benadeeld in zijn rechtspositie. Deze wet verankert deze norm op identieke wijze in zowel het Burgerlijk Wetboek als in de Ambtenarenwet, de Militaire ambtenarenwet 1931 en de Politiewet 2012.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.