Stb. 2012, 33 Wijziging Wbp

Wet van 26-1-2012, Stb. 2012, 33

Wet van 26 januari 2012 tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

—Deze wet regelt onder meer:

  • een uitzondering op de verplichting van een voorafgaand onderzoek, als bedoeld in artikel 31 van de Wbp;
  • verlagen van de frequentie van de inlichtingenplicht ten aanzien van het recht op verzet bij verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing en het noemen van termijnen bij het uitoefenen van dat recht op verzet;
  • het vervallen van de vergunningplicht voor doorgifte van gegevens naar derde landen zonder passend beschermingsniveau wanneer gebruik wordt gemaakt van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten;
  • de afschaffing van het wettelijk verplichte jaarverslag van de functionaris gegevensbescherming en diverse technische en tekstuele vereenvoudigingen of verhelderingen.

Verder is er een bijzondere voorziening getroffen voor de doorgifte van persoonsgegevens uit Nederland naar landen die niet tot de Europese Unie behoren, maar die wel partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132). Dit in verband met de (theoretische) mogelijkheid dat de doorgifte van persoonsgegevens naar Noorwegen, IJsland of Liechtenstein moet worden beperkt of verboden, om de enkele reden dat zij besluiten inzake de passendheid van het niveau van gegevensbescherming in derde landen nemen die afwijken van dergelijke besluiten die door de Europese instellingen zijn genomen en die daardoor kunnen leiden tot een inbreuk op het beschermingsniveau dat de richtlijn beoogt te bieden. Een andere wijziging betreft het volgende. Op grond van de artikelen 17 tot en met 22 van de Wbp en artikel 8 van de privacyrichtlijn is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, in beginsel niet toegestaan. Op dit verbod is op grond van artikel 8, eerste tot en met derde lid, van de privacyrichtlijn (artikel 23 van de Wbp) een aantal uitzonderingen mogelijk. Verder biedt artikel 8, vierde lid, van de privacyrichtlijn de mogelijkheid tot het opnemen van andere uitzonderingen op het verbod mits deze uitzonderingen noodzakelijk zijn met het oog op een zwaarwegend algemeen belang en daarbij passende maatregelen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit voorschrift is geïmplementeerd in artikel 23, eerste lid, onderdeel e, van de Wbp. Ingevolge deze bepaling is inbreuk op het verbod tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens toegestaan mits dit geschiedt ten behoeve van een zwaarwegend algemeen belang, passende maatregelen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en daarvoor een wettelijke grond aanwezig is. Onderhavige wet voorziet in deze wettelijke grondslag.

Verder komen bijzondere persoonsgegevens met grote regelmaat binnen bij de Nationale ombudsman en de overige ombudslieden en bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). De verwerking daarvan is inherent aan de wettelijke (onderzoeks) taken van deze instanties. In de wettekst is geëxpliciteerd dat zij alleen een uitzondering op het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens mogen maken wanneer daarvoor een zwaarwegend algemeen belang bestaat, verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan hen wettelijk opgedragen taken en is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

Inwerkingtreding 9-2-2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.