Stb. 2009, 564 Wijziging Successiewet

Wet van 17-12-2009, Stb. 2009, 564

Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

—Met deze wijziging vindt een vergaande modernisering van het successierecht plaats. Naast onderhoud van de wet, zijn met name de tarieven, de bedrijfsopvolgingregeling en de doelvermogens betrokken. De Tweede Kamer heeft diverse amendementen aangenomen die wijzigingen in het wetsvoorstel aanbrengen.
De Successiewet 1956 wordt op verschillende onderdelen vereenvoudigd. Dat betreft in de eerste plaats het aantal tarieven en de systematiek van de vrijstellingen. Ook de opzet van de bedrijfsopvolgingsregeling wordt overzichtelijker en er zijn tekstuele vereenvoudigingsslagen gemaakt. Signalen uit de Belastingdienst, maar ook uit andere EU-landen en daarbuiten maken duidelijk dat particuliere vermogens in toenemende mate worden afgezonderd om belastingheffing te ontgaan. Het instellen van een afgezonderd particulier vermogen is op zichzelf geoorloofd voor bundeling en bescherming van (familie)vermogen. Met de regeling voor afgezonderde particuliere vermogens wordt beoogd de Belastingdienst toereikende middelen te geven om de constructies in de uitvoeringssfeer effectief te bestrijden. Ook wordt daarmee gehoor gegeven aan de wens uit de praktijk om de fiscale behandeling van afgezonderde particuliere vermogens wettelijk goed te regelen.

Andere belangrijke punten uit de nieuwe wet zijn:

  • samenwoners die gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaar een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd, hoeven geen samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting te sluiten om aangemerkt te worden als partners;
  • kinderen die als mantelzorger voor hun vader of moeder zorgen, kunnen als partner worden aangemerkt;
  • ouders kunnen hun kinderen eenmalig belastingvrij een bedrag van € 50.000 schenken wanneer dit bedrag wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of als studiefonds;
  • 'stiefkinderen' van samenwonende partners worden op dezelfde wijze behandeld als stiefkinderen van gehuwden;
  • ouders krijgen voor de erfbelasting een vrijstelling van € 45.000;
  • voor zieke of gehandicapte kinderen gaat voor de erfbelasting een vrijstelling gelden van € 57.000 in plaats van € 19.000;
  • de omvang van de voorwaardelijke vrijstelling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen gaat deels afhangen van de omvang (waarde) van de objectieve onderneming (in de BV) waarop de verkrijging betrekking heeft. Indien de waarde van de achterliggende objectieve onderneming (in de BV) het bedrag van € 1.000.000 niet te boven gaat, wordt de verkrijging van de verkrijger voor 100% voorwaardelijk vrijgesteld. Indien de waarde van de achterliggende objectieve onderneming het bedrag van € 1.000.000 wel te boven gaat, wordt 100% van de verkrijging vrijgesteld voor zover die betrekking heeft op de achterliggende waarde van de objectieve onderneming tot een bedrag van € 1.000.000 en wordt het meerdere voor 83% voorwaardelijk vrijgesteld;
  • in artikel 10 lid 6 SW is een uitzondering voor legaten tegen inbreng opgenomen. Voor schuldigerkenningen uit vrijgevigheid die zijn gedaan voor 1 januari 2010 en waarbij een zakelijke rente lager dan de 6 procent van het voorgestelde artikel 10 lid 3 SW is overeengekomen en daadwerkelijk is betaald, is een overgangsregeling opgenomen;
  • de defiscaliseringsregeling van artikel 5.4 Wet IB wordt uitgebreid tot samenwoners. Hiervoor geldt een overgangsregeling.

Inwerkingtreding 1-1-2010
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.