Stb. 2012, 660 Wijziging Politiewet 2012

Wet van 20-12-2012. Stb. 2012, 660

Wet tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen

—Deze wet strekt tot wijziging van de Politiewet 2012. De wijzigingen zien in de eerste plaats op de positie van de korpschef. In de wet wordt expliciet bepaald dat de korpschef over de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden verantwoording aflegt aan de minister. Daarnaast wordt onder meer de wettelijke taak van de korpschef ten aanzien van de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het beheersplan en het jaarverslag geschrapt. Daarmee verschuift het initiatief ten aanzien van deze belangrijke beheersstukken v a de korpschef naar de minister. In de tweede plaats zien de wijzigingen op de positie van de regioburgemeester. In de wet wordt daartoe onder meer bepaald dat deze wordt aangewezen door de minister, nadat de burgemeesters van de gemeenten uit de betreffende regionale eenheid in de gelegenheid zijn gesteld daartoe een aanbeveling te doen. De regioburgemeester is dan niet langer utomatisch de burgemeester van de grootste gemeente maar de burgemeester die het vertrouwen geniet van zijn ambtgenoten binnen de regionale eenheid. In de derde plaats bevat de wet wijzigingen die de invloed van het gezag op het beheer vergroten. Onder andere regelt de wet dat aan het artikel 19-overleg, dat een overleg is tussen de minister en de regioburgemeesters en de voorzitter van het College van procureurs-generaal over de taakuitvoering door en het beheer van de politie, twee (extra) burgemeesters deelnemen. Verder wordt wettelijk vastgelegd over welke aangelegenheden in het artikel 19-overleg in elk geval wordt gesproken. Ten slotte wordt ten aanzien van het instemmingsrecht van de burgemeester en de officier van justitie bij de benoeming van het hoofd van een territoriaal onderdeel de clausule behoudens indien naar het oordeel van de korpschef goed personeelsbeleid een aanwijzing tot hoofd van een territoriaal onderdeel vergt’ geschrapt. Daarmee ontstaat een ongeclausuleerd instemmingsrecht, da recht doet aan de gezagspositie van de burgemeester en de officier van justitie.
 

Inwerkingtreding

Wet van 20-12-2012. Stb. 2012, 661

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 20 december 2012 (Stb. 2012, 317) tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen

—De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013, met uitzondering van artikel I, onderdelen A, D en H, voor zover het betreft de invoeging van artikel 38c.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 03-04-2013, Stb. 2013, 126

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A en H, voor zover het betreft de invoeging van artikel 38c, van de Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen (Stb. 2012, 660)

—De genoemde onderdelen van de wet treden in werking met ingang van 1 mei 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.