Stb. 2013, 289 Wijziging Kieswet

Wet van 03-07-2013, Stb. 2013, 289

Wet tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

—In deze wet wordt een aantal wijzigingen voorgesteld in het verkiezingsproces. De wijzigingen vloeien voor een belangrijk deel voort uit de evaluaties van de verkiezingen die in 2009, 2010 en 2011 zijn gehouden (en in 2012; deze wijzigingen zijn bij nota van wijziging toegevoegd) en strekken ertoe de in deze evaluaties geconstateerde knelpunten op te lossen en het verkiezingsproces verder te stroomlijnen. De wijzigingen vloeien verder voort uit het kabinetsstandpunt over het rapport van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces en de aanbevelingen naar aanleiding van de waarnemersmissies van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Verder zijn twee onderdelen verwerkt van het advies van de Kiesraad over de regeling van het passief kiesrecht, te weten de centrale inlevering van kandidatenlijsten en het verplaatsen van de dag van de kandidaatstelling waardoor de tijd tussen de kandidaatstelling en de zitting tot het onderzoek naar de lijsten en het constateren van verzuimen wordt verruimd. Ook is in de wet een nieuwe regeling opgenomen voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid bij de eilandsraadsverkiezingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit was nodig als gevolg van de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in januari 2011. De wet voorziet verder onder meer in een verplichte training voor stembureauleden en een grondslag om hen te kunnen toetsen op hun kennis, verdergaande openbaarmaking van de processen-verbaal van stembureaus, een expliciet verbod op het verlenen van volmacht in het stemlokaal en eerder aangekondigde maatregelen om het stemmen voor kiezers buiten Nederland te vergemakkelijken. Personen die buiten Nederland hun werkelijke woonplaats hebben, kunnen hun kiesgerechtigdheid registreren door daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen. Met deze wet kan dit ook elektronisch verzonden geworden. Daarnaast wordt in de Kieswet vastgelegd, alleen voor de kiezers buiten Nederland, dat zij hun stem ook met blauw, zwart of groen schrijfmateriaal mogen uitbrengen.
De OVSE had ook aanbevolen in de Kieswet een regeling te treffen om nationale waarneming van verkiezingen mogelijk te maken. Dit regelde het aanvankelijke wetsvoorstel ook maar dat is bij amendement teruggedraaid.
De wet bevat ook nog een wijziging (per amendement) van de Wet algemene regels herindeling waarmee herindelingsgemeenten meer duidelijkheid wordt gegeven over herindelingsverkiezingen.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 30 september 2013, Stb. 2013, 378

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (onder meer) de wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 289)

—Met ingang van 17 oktober 2013 treden in werking artikel I, onderdelen Ca, F tot en met K, AX tot en met BD, BI, BM, BQ tot en met BW, DU en DV, artikel II en artikel IVA; met ingang van 1 december 2013 treden in werking artikel I, onderdelen A tot en met C, D en E, L tot en met AVd, BE tot en met BH, BJ tot en met BL, BN tot en met BP, BX tot en met CM, CO, CQ tot en met DT, DW tot en met EK en EQ tot en met EU, artikel IIa, artikel IV en artikel VI; met ingang van 1 juli 2014 treden in werking artikel I, onderdelen CN en CP, en artikel I, onderdelen EN tot en met EP, treden in werking met ingang van de dag waarop artikel I, onderdeel P, hoofdstuk Ya, paragraaf 4 van de wet van 17 mei 2010 tot wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Stb. 2010, 347), in werking treedt.
(Het uitgangspunt is dat de wet in werking treedt met ingang van 1 december 2013. Op dit uitgangspunt bestaan drie uitzonderingen. Ten eerste betreft het regels met betrekking tot de registratie van kiezers buiten Nederland. Deze regels treden eerder in werking omdat kiezers zich al vanaf 22 november 2013 kunnen registreren. Ten tweede treden de regels voor het gebruik van software bij het berekenen van de verkiezingsuitslag pas in werking op 1 juli 2014. Ten derde treden de regels die de wijze aanpassen waarop de leden van de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (mede) de leden van de Eerste Kamer kiezen pas in werking als daarvoor een grondwetsherziening tot stand is gekomen.)


Inwerkingtredingsbesluit van 23-01-2015, Stb. 2015, 27

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 289)

De onderdelen van de wet van 3 juli 2013 die op grond van dit besluit m.i.v. 30-01-2015 in werking treden, betreffen een wijziging van de Kieswet (artikel Ya 14) en een wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (artikel 11). De wijzigingen houden een aanpassing in van de groep die gerechtigd is de leden van de eilandsraad te kiezen respectievelijk als lid van de eilandsraad gekozen te worden. Deze groep wordt uitgebreid met niet-Nederlandse ingezetenen van het Caribische deel van Nederland.
Naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen in de Eerste Kamer zijn de genoemde onderdelen niet in werking getreden omdat een aantal leden eraan hechtten dat eerst geregeld zou worden dat het kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandsraden van rechtswege vervalt indien de eilandsraden het kiesrecht krijgen voor de Eerste Kamer (horizonbepaling). Die horinzonbepaling is er echter nog steeds niet en inmiddels is inwerkingtreding wel aan de orde vanwege de komende eilandsraadverkiezingen. In 2011 oordeelde de rechter dat het niet toekennen van het recht om te stemmen aan de niet-Nederlanders in strijd is met het discriminatieverbod uit internationale verdragen (zolang de leden van de eilandsraden de leden van de Eerste Kamer niet kiezen).


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.