Stb. 2012, 233 Wijziging interbestuurlijk toezicht

Wet van 24-5-2012, Stb. 2012, 233

Wet tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

—Deze wet is gebaseerd op het kabinetstandpunt op het rapport Van specifiek naar generiek van de Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen, onder voorzitterschap van de heer mr.dr. M. Oosting. Het stelsel van interbestuurlijk toezicht wordt vereenvoudigd en zoveel mogelijk geconcentreerd in de Provinciewet en de Gemeentewet. In samenhang hiermee worden in beginsel de specifieke bepalingen betreffende interbestuurlijk toezicht in wetten waarin taken in medebewind worden gevorderd van organen van de provincie en de gemeente geschrapt of aangepast.

Met de wet worden tientallen wettelijke bepalingen voor specifiek bestuurlijk toezicht gesaneerd (bijvoorbeeld goedkeuring van de minister op het gebied van ruimtelijke ordening en milieubeheer). Het toezicht wordt vereenvoudigd tot twee instrumenten die tot nu toe zelden ingezet worden en nu nieuw leven moeten krijgen:

  1. het spontane vernietigingsrecht van de kroon van besluiten van provinciale en gemeentelijke bestuursorganen wegens strijd met het recht of het algemeen belang (art. 132, lid 4 GW);
  2. de bevoegdheid om een voorziening te treffen bij verwaarlozing van medebewindstaken door provinciale en gemeentelijke bestuursorganen (art. 132, lid 4 GW).

Het gehele interbestuurlijke toezicht wordt geconcentreerd in de Gemeentewet en Provinciewet.

De positionering van het instrument spontane vernietiging in het nieuwe stelsel verandert sterk. Spontane vernietiging wordt op grond van deze wet niet meer het laatste redmiddel indien andere specifieke instrumenten niet voldoen, zoals dat tot nu toe nog wel het geval is. Met de stelselwijziging zal spontane vernietiging in het algemeen het enige instrument zijn om besluiten of niet-schriftelijke beslissingen gericht op enig rechtsgevolg van decentrale bestuursorganen aan te tasten en hun rechtsgevolgen ongedaan te maken. De criteria voor spontane vernietiging veranderen niet. Deze criteria zijn: in strijd met het recht en in strijd met het algemeen belang. Evenmin verandert de bevoegdheid tot vernietigen, de voordracht wordt gedaan door de verantwoordelijke vakminister, samen met de minister van BZK. De gewijzigde positionering van spontane vernietiging en schorsing vormt aanleiding voor een aantal praktische aanpassingen. Deze aanpassingen dienen er toe om stroperigheid in de procedures te voorkomen en deze sneller tot een einde te kunnen brengen.

Het ‘in de plaats stellen’ in het generieke toezicht wordt in beginsel het enige interbestuurlijke toezicht ingeval het provinciebestuur of het gemeentebestuur de taken in medebewind niet of niet naar behoren uitvoert. Dit is een breuk met het verleden. Het instrument ‘in de plaats stellen’ wordt met deze wet gerevitaliseerd, herijkt en verduidelijkt. Met dit instrument wordt het in vrijwel alle gevallen mogelijk om bij in medebewind gevorderde taken in de plaats te treden. Uitgangspunt blijft echter dat indeplaatsstelling pas wordt toegepast als het bestuurlijke voortraject niet tot het gewenste effect heeft geleid.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13 juni 2012, Stb. 2012, 276

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet revitalisering generiek toezicht (Stb. 2012, 233)

—De Wet revitalisering generiek toezicht, met uitzondering van de artikelen 1.2, onderdeel J, en 5.2, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.