Stb. 2012, 306 Wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind

Wet van 21 juni 2012, Stb. 2012, 306

Wet tot wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en enige andere wetten (voorzien in een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en voor de mogelijkheid tot afwijking van algemene regels)

—Deze wet regelt de mogelijkheid dat in een algemene maatregel van bestuur met algemene regels krachtens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt voorzien in uitwerking van de rijksregels door middel van regels op provinciaal niveau. Dit laatste wordt veelal aangeduid als provinciaal medebewind. Voorts wordt uitdrukkelijk de mogelijkheid vastgelegd om in zodanige algemene maatregel van bestuur een ontheffingsbevoegdheid op te nemen. Deze mogelijkheid wordt eveneens vastgelegd voor een provinciale verordening met algemene regels ten aanzien van de ruimtelijke ordening. De Raad van State heeft op 22 april 2010 over het ontwerp van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geadviseerd. In dit advies heeft de Raad van State aangegeven van oordeel te zijn dat de Wro, meer in het bijzonder artikel 4.3 van die wet, geen toereikende grondslag biedt om de provincies in medebewind te roepen voor de nadere uitwerking van de nationale ruimtelijke belangen en het nationaal ruimtelijk beleid in een provinciale verordening. In datzelfde advies oordeelde de Raad in gelijke zin over de in het Barro opgenomen ontheffingsmogelijkheden. Op basis van dit is geconcludeerd dat de Wro inderdaad dergelijke lacunes bevat en deze wet strekt ertoe die weg te nemen. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in haar advies inzake het wetsvoorstel overwogen het provinciaal medebewind niet in overeenstemming te achten met de sturingsfilosofie van de Wro.

Geadviseerd werd volledig af te zien van provinciaal medebewind. Naar het oordeel van de minister vormt introductie van provinciaal medebewind echter een nuttige aanvulling op het instrumentarium van de Wro die niet haaks staat op strekking van het stelsel van bevoegdheden zoals die blijkt de wetsgeschiedenis.

Wat betreft de afwijkingsmogelijkheid, is gekozen voor de figuur van de ontheffing van de algemene regel. Aan die ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. De ontheffing is bedoeld voor bijzondere situaties, die bij het stellen van de algemene regel niet zijn voorzien. Uitdrukkelijk is vastgelegd dat die ontheffing alleen aan de orde kan zijn indien de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk onderscheidenlijk provinciaal ruimtelijk beleid in verhouding tot de met die bepalingen te dienen provinciale of nationale belangen onevenredig wordt belemmerd.

Ten slotte is voorzien in een bepaling van overgangsrecht ten aanzien van ‘ontheffingsbesluiten’ op provinciaal niveau die zijn vastgesteld voor het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe uitdrukkelijke ontheffingsmogelijkheid.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 24-8-2012, Stb. 2012, 391

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 21 juni 2012 tot wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en enige andere wetten (voorzien in een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en voor de mogelijkheid tot afwijking van algemene regels)

—De wet (Stb. 2012, 306) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.