Stb. 2016, 34 Wet natuurbescherming

Wet van 16-12-2015, Stb. 2016, 34

Wet houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

—De Wet natuurbescherming strekt tot vervanging van het huidige wettelijke stelsel voor de natuurbescherming, als neergelegd in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, door één integraal en vereenvoudigd kader. Het nieuwe stelsel neemt de Europese regelgeving als uitgangspunt. Dat is niet alleen van belang vanwege het enkele feit dat Nederland is gehouden tot nakoming van zijn internationale verplichtingen, maar ook, aldus de toelichting, omdat de Europese regelgeving een hoog beschermingsniveau van de natuur verzekert, hoger dan de bescherming die vóór de totstandbrenging van de Europese kaders werd geboden door de nationale wetgeving. Met het oog op een goede doorwerking van de Europese beschermingskaders en maximale duidelijkheid voor burgers, ondernemers en overheden is ervoor gekozen de kern en reikwijdte van de Europese voorschriften op herkenbare wijze op formeel wetsniveau te regelen. Waar dat noodzakelijk is voor een adequate bescherming van natuurwaarden waarvoor geen specifieke bescherming is voorzien in Europese regelgeving worden op formeel wetsniveau aanvullende, als zodanig kenbare ‘nationale’ beschermingsvoorschriften verankerd.

De wet stelt voorop dat de natuur intrinsiek waarde toekomt, en niet enkel vanwege de waarde die zij voor mensen heeft. Dit moet een belangrijk uitgangspunt zijn voor beleids- en besluitvorming. De verschillende onderdelen van de wettelijke regeling – te weten de regelingen inzake de bescherming van gebieden, van soorten en van houtopstanden – zijn beter afgestemd op elkaar en ook op het nieuwe omgevingsrecht. Het instrumentarium voor de aanpak van illegale handel in dieren en planten van beschermde soorten, illegale handel in producten daarvan en handel in illegaal geproduceerd hout of producten daarvan wordt met deze wet versterkt. De jacht wordt ingebed in een aanpak gericht op populatiebeheer en schadebestrijding. Voor activiteiten die de natuur kunnen schaden wordt een vergunningplicht ingevoerd zodat deze door het bevoegd gezag volledig kunnen worden getoetst. De normen en maatregelen als voorzien in deze wet staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van een veel groter maatregelenpakket gericht op de bescherming van natuurwaarden en het tegengaan van biodiversiteitsverlies.

De nationale natuurvisie die in de wet wordt geregeld, is het instrument om op rijksniveau samenhang in het nationale beleid op het vlak van natuur en landschap te brengen en de kaders en ambities op nationaal niveau voor de langere termijn te verankeren. De taken en verantwoordelijkheden worden in de wet verder zoveel mogelijk bij de provincies neergelegd, overeenkomstig het uitgangspunt ‘decentraal tenzij’. Om samenhang van het natuurbeleid op provinciaal niveau te borgen alsook de doorwerking van de kaders en ambities die zijn gesteld op nationaal niveau, wordt – in aansluiting op het nieuwe omgevingsrecht – voorzien in een verplichte provinciale natuurvisie. Niet alleen passieve bescherming maar ook actieve maatregelen zijn aangewezen om soorten en hun leefgebieden in een gunstige staat van instandhouding te brengen en te behouden. Voor de lidstaten (en dus voor het rijk) geldt op dit punt op basis van de Europese richtlijnen een resultaatsverplichting, de wet legt op de provincies een inspanningsverplichting zorg te dragen voor de nodige maatregelen voor het behoud of herstel van een gunstige staat van instandhouding van plant- en diersoorten en habitats. Provincies krijgen ook de mogelijkheid gebieden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ aan te duiden. Zij kunnen zonodig die gebieden beschermen met de instrumenten van het omgevingsrecht.

Bij amendement is onder meer nog toegevoegd dat provincies en gemeenten vrijstelling van beschermingsverboden kunnen verlenen voor alle vormen van bestrijding van schade en overlast door dieren en dat het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen in de wet tot uitdrukking wordt gebracht. Ook is een amendement aangenomen waarmee ten aanzien de jacht met eenvoudigere regels met minder potentiële regeldruk hetzelfde resultaat wordt bereikt en waarmee maatschappelijke organisaties worden vertegenwoordigd.

De bedoeling is dat de wetgeving die is gericht op het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit alsmede op het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies, uiteindelijk wordt samengebracht in één integrale Omgevingswet. Het kabinet heeft dan ook het voornemen om integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet te laten plaatsvinden op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Wet natuurbescherming is dan ook nu al zoveel mogelijk afgestemd op de toekomstige Omgevinswet, onder meer voor wat betreft het begrippenkader, de rechtsfiguren en instrumenten.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 11-10-2016, Stb. 2016, 384

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming

—De Wet natuurbescherming treedt in werking op 01-01-2017, met uitzondering van de artikelen:

 • 2.4, vijfde lid;
 • 2.7, vijfde lid;
 • 3.3, achtste lid;
 • 3.8, achtste lid;
 • 7.3;
 • 3.12, eerste lid, tweede volzin;
 • 4.6;
 • 9.2, derde lid,;
 • 9.4, derde, vierde, vijfde en elfde lid
 • 9.6, tweede, derde, vierde en zesde lid;
 • 10.8;
 • 11.1.

Artikel 3.12, eerste lid, tweede volzin, van de Wet natuurbescherming treedt in werking op 01-03-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.