Stb. 2013, 282 Wet gebruik Friese taal

Wet van 02-10-2013, Stb. 2013, 382

Wet houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

—In het in 2010 tot stand gekomen regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ is een taalwet aangekondigd waarin de gelijke rechten van de Nederlandse en de Friese taal binnen de provincie Fryslân worden gewaarborgd. De onderhavige wet geeft daar uitvoering aan. Met deze wet worden de mogelijkheden voor het gebruik van het Fries in het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer versterkt. Het doel van deze wet is om in de provincie Fryslân het recht van een ieder te garanderen om gebruik te maken van zijn eigen taal, hetzij Nederlands of Fries, in de rechtszaal en in het contact met bestuursorganen en daarmee de gelijke positie van het Fries en het Nederlands in de provincie Fryslân te waarborgen. De wet bevat een algemene bepaling waarin het Nederlands en het Fries worden gemarkeerd als de twee officiële talen van de provincie Fryslân. De instelling van een Orgaan voor de Friese taal is tevens een onderdeel van de wet. Voorts zijn er aanvullende bepalingen inzake de eed en belofte in de Friese taal, met name in het rechtsverkeer en inzake Friestalige modellen voor onder meer kandidaatstelling bij verkiezingen. Bij amendement is een bepaling toegevoegd die de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk en de provincie inzake de Friese taal en cultuur van een wettelijke grondslag voorziet.
 

Inwerkingtredingsbesluit

Inwerkingtredingsbesluit van 03-12-2013, Stb. 2013, 515

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gebruik Friese taal (Stb. 2013, 382)

—De Wet treedt, met uitzondering van artikel 33, in werking met ingang van 1 januari 2014.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.