Stb. 2018, 38 Wet forensische zorg

Wet van 24-01-2018, Stb. 2018, 38

Wet tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg).

—De forensische zorg is een combinatie van beveiliging en behandeling of verpleging. De bekendste vorm van forensische zorg is de tbs (terbeschikkingstelling), waarbij de patiënt in een gesloten instelling behandeld wordt.

Op dit moment kunnen mensen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking terechtkomen in de gevangenis of een andere justitiële instelling, terwijl ze daar eigenlijk niet thuishoren.

In de gevangenis zijn slechts beperkte mogelijkheden om deze personen te behandelen. Na afloop van de gevangenisstraf lukt het vaak niet om de behandeling door te zetten in een zorginstelling, waardoor de persoon te snel weer op zichzelf is aangewezen, met het gevaar dat hij weer de fout in gaat.

De forensische zorg kent verschillende strafrechtelijke titels, zoals:

 • tbs met proefverlof;
 • een voorwaardelijke veroordeling;
 • een sepot met voorwaarden;
 • plaatsing in een inrichting voor veelplegers;
 • overbrenging vanuit het gevangeniswezen voor hulpverlening of naar een psychiatrisch ziekenhuis.

De nieuwe wetgeving rond de forensische zorg moet ervoor zorgen dat patiënten op de juiste plek terecht komen en de juiste zorg krijgen. Daarnaast wordt de aansluiting tussen het strafsysteem (bijvoorbeeld gevangenisstraf) en de GGZ-zorg verbeterd. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om in elke fase van het strafrechtelijk traject te kiezen voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ):

 • In de voorfase kan de officier van justitie een afweging maken of een strafrechtelijke vervolging of het aanvragen van een (zorg)machtiging op grond van de Wet bopz (dan wel de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) de passende maatregel is. 
 • In de fase van het vonnis van de rechter en na afloop van de verleende forensische zorg moet zijn voorzien in een goede aansluiting.
 • Als de strafrechter de verdachte geen forensische zorg oplegt of besluit om de tbs niet te verlengen, kan hij  een zorgmachtiging afgeven.
 • De strafrechter krijgt de bevoegdheid om op voorstel van het openbaar ministerie een (zorg)machtiging af te geven aan een forensische patiënt met een psychische stoornis aan wie na afloop van de strafrechtelijke titel onvrijwillige zorg moet worden verleend.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2018, Stb. 2018, 498

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet forensische zorg (Stb. 2018, 38)

De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2019, met uitzondering van:

 • artikel 2.3;
 • artikel 7.1, onderdeel E en F;
 • artikel 7.2;
 • artikel 7.3a;
 • artikel 7.4, onderdeel A;
 • en de artikelen 7.5, 7.6, 7.10, 7.12, 7.13, 7.13B, 7.13C, 7.13D en 7.13E.


Inwerkingtredingsbesluit van 19-11-2019, Stb. 2019, 435

Besluit houdende vaststelling van het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi

—In dit besluit is tevens opgenomen dat artikel 7.1, onderdeel F, en artikel 7.3a van de Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Stb. 2018, 38) in werking treden met ingang van 28 november 2019.


Inwerkingtredingsbesluit van 26-11-2019, Stb. 2019, 453

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet forensische zorg (Stb. 2018, 38)

De artikelen 2.3 en 7.1, onderdeel E, van de wet treden in werking met ingang van 1 januari 2020.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.