Stb. 2013, 93 Wet financiering politieke partijen

Wet van 07-03-2013, Stb. 2013, 93

Wet met regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financien van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

—In deze wet is vastgelegd dat politieke partijen giften vanaf € 4.500,- openbaar moeten maken. Giften vanaf € 1.000,- euro moeten in een register worden opgenomen. Partijen die niet aan de publicatieverplichtingen voldoen, riskeren een boete die kan oplopen tot € 25.000,-. De wet subsidiering politieke partijen wordt hierbij ingetrokken.
Nederland is in verhouding tot andere Europese landen terughoudend in het stellen van regels aan de financiering van politieke partijen. Daardoor voldoet Nederland niet aan de aanbevelingen van de Raad van Europa. De Group of states against corruption (GRECO) heeft, als onderdeel van de Raad van Europa, in een kritisch rapport in 2008 al aanbevelingen gedaan om de situatie te verbeteren. Al jaren is een wetsontwerp in voorbereiding. Om voortgang te kunnen maken hebben de Tweede Kamerleden Dibi en Schouw eind november 2010 een initiatiefwetsvoorstel gepresenteerd. De Tweede Kamer heeft in december 2010 nog bij de minister aangedrongen om vóór 1 maart 2011 een wetsvoorstel in te dienen (motie-Heijnen). Met het voorstel dat aan deze wet ten grondslag ligt, werd aan deze wens tegemoet gekomen.
In de wet zijn onder andere de volgende voorstellen opgenomen:

  • giften aan politieke partijen boven € 4.500,- moeten openbaar gemaakt worden. De partijen moeten daartoe een lijst aanleveren bij de minister van Binnenlandse Zaken;
  • de voorschriften inzake bijdragen worden ook van toepassing op de aan de politieke partij gelieerde instellingen (zoals stichtingen) die in het directe belang van de partij werkzaamheden verrichten;
  • bijdragen van natuurlijke personen (particulieren) komen onder de voorschriften te vallen;
  • de voorschriften betreffen ook bijdragen in natura;
  • de voorschriften hebben betrekking op kandidaten die aan verkiezingen deelnemen zonder als politieke partij te zijn georganiseerd;
  • aan de niet-naleving van de voorschriften worden sancties verbonden;
  • het wordt mogelijk gemaakt dat nieuw in het parlement gekozen politieke partijen hun subsidie gebruiken voor de uitgaven die zij hebben gedaan in de verkiezingsperiode.

In een nota van wijziging is geregeld dat het budget van het MATRA Programma Politieke Partijen wordt overgedragen van het ministerie van Buitenlandse zaken naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook is in de nota van wijziging een verlaging van de subsidies aan politieke partijen opgenomen. De korting bedraagt voor de jaren 2012 tot en met 2015 vier maal 1,5%.
Toezichthouder is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de wet is ervoor gekozen om het bestuursrecht met de bestuursrechtelijke boete in te zetten, niet het strafrecht. Er wordt voorzien in een maximale boete van € 25.000,-. Als de minister het vermoeden heeft dat er sprake is van strafbare feiten, zoals valsheid in geschrifte, zal hij dit melden bij het openbaar ministerie.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 28-03-2013, Stb. 2013, 131

Besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 7 maart 2013 houdende regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen) (Stb. 2013, 93)

—De wet treedt in werking met ingang van 1 mei 2013, met uitzondering van artikel 40, onderdeel A.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.