Stb. 2012, 325 Wet bankenbelasting

Wet van 12-7-2012, Stb. 2012, 325

Wet tot invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

—Om het financiële stelsel gezonder te maken en de risico’s die banken lopen te beheersen zijn er al verscheidene maatregelen getroffen op het gebied van regulering. Ter versterking van de solvabiliteit van banken zijn de normen voor het door banken aan te houden vermogen aangescherpt (Basel III). Daarnaast wordt er een ex ante gefinancierd depositogarantiestelsel geïntroduceerd om deposito’s (nog) veiliger te stellen. Beide maatregelen grijpen aan bij de passiefzijde van de balans. Als aanvulling op deze maatregelen wordt met deze wet de bankenbelasting geïntroduceerd. Bij de vormgeving van de bankenbelasting is zowel met Basel III als het ex ante depositogarantiestelsel rekening gehouden. Deze posten worden vrijgesteld. De regering benadrukt dat de bankenbelasting niet gezien kan worden als een verzekeringspremie voor moeilijke tijden. Aldus zal sprake zijn van drie (Basel III, het ex ante gefinancierde depositogarantiestelsel en deze bankenbelasting) complementair werkende instrumenten. De bankenbelasting wordt geheven van alle banken die in Nederland actief, en bevoegd, het bankbedrijf uitoefenen. De heffing van de bankenbelasting vindt plaats over het in de enkelvoudige commerciële jaarrekening verantwoorde balanstotaal. Hierop kunnen vervolgens enkele specifieke passiva in aftrek worden gebracht. Na aftrek van deze bedragen resteert de belastbare som. Op deze belastbare som mag een doelmatigheidsvrijstelling van € 20 miljard in mindering worden gebracht. Zo wordt het belastbare bedrag berekend. Indien het belastbare bedrag positief is, is bankenbelasting verschuldigd. De bankenbelasting kent een tweeledig tarief, een deel heeft betrekking op kortlopende schulden (0,044%) en een deel op langlopende schulden (0,022%). De tarieven hebben een koppeling met het beloningsbeleid. De tarieven worden met een factor 1,10 vermenigvuldigd als de variabele beloning van ten minste één bestuurder van de belastingplichtige meer bedraagt dan 100% (na twee jaar zal een percentage van 25% gelden) van de vaste beloning van deze bestuurder.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip en voor wat betreft artikel 14a m.i.v. 1-8-2012.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 17-9-2012, Stb. 2012, 417

Besluit tot inwerkingtreding van de Wet bankenbelasting (Stb. 2012, 325) en van het besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de invoering van een bankenbelasting (Stb. 2012, 365)

De wet en het besluit treden met ingang van 1 oktober 2012 in werking.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.