Stb. 2012, 77 Wet AWBZ-zorg buitenland

Wet van 2-2-2012, Stb. 2012, 77

Wet tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken

—Deze wet, met de bijbehorende lagere regelgeving, behelst aanscherping van de regelgeving en beperkingen in de huidige mogelijkheden om in het buitenland zorg ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te genieten, alsmede een beperking van de mogelijkheden voor vreemdelingen om ten laste van de AWBZ in Nederland zorg in te roepen. De wet voorziet daartoe in de volgende maatregelen:

  • Gecontracteerde zorg ten laste van de AWBZ kan niet langer wereldwijd, maar alleen in Nederland en binnen de EU/EER worden verkregen. Om gecontracteerd te kunnen worden moet een rechtspersoon instelling zijn in de zin van de AWBZ. De definitie van het instellingsbegrip voor buitenlandse instellingen in de AWBZ wordt verruimd tot instellingen die op grond van de wetgeving in het land waar de instelling gevestigd is, rechtmatig gezondheidszorg verstrekken. Extramurale zorg kan overal op het grondgebied van de EU/ EER worden ingeroepen. In andere gevallen kan zorg in het buitenland alleen worden ingeroepen in bepaalde omstandigheden.
  • Voor de toepassing van de AWBZwachttijdregeling, worden vreemdelingen die zich in Nederland willen vestigen, gelijkgesteld met Nederlanders die naar Nederland terugkeren. Thans zijn vreemdelingen van deze wachttijd uitgezonderd. De regeling wordt op twee punten verder aangescherpt. In de eerste plaats gaat de wachttijd gelden voor alle vormen van AWBZ-zorg. In de tweede plaats zal uitsluitend nog de categorie asielzoekers van de wachttijd zijn uitgezonderd.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 16-3-2012, Stb. 2012, 144

Besluit van 16 maart 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 februari 2012 houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)

—De artikelen I, onderdelen A, E en EE, II, IIA en III treden in werking met ingang van 7 april 2012. Artikel I, onderdelen, B, C en D, treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.