Stb. 2009, 107 Waterwet en verwante regelgeving

Wet van 29-1-2009, Stb. 2009, 107

Wet met regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen

—Met deze wet worden bepalingen met betrekking tot waterbeheer samengebracht die nu nog verspreid voorkomen in acht wetten. Met deze integratie en met versterking van het instrumentarium voor de zorg voor stroomgebieden, wordt een betere aansluiting beoogd op het Europese recht, in het bijzonder de Kaderrichtlijn water. De wet moet leiden tot een vermindering van administratieve lasten. Er wordt uitgegaan van het concept watersysteem, dat het zoute en het zoete oppervlaktewater en het grondwater omvat en de daaraan verbonden kwantiteits- en kwaliteitsaspecten. Het kwantiteitsbeheer en het kwaliteitsbeheer worden niet op alle niveaus in de wet geïntegreerd. De normstelling voor de waterkwaliteit blijft geschieden op grond van de Wet milieubeheer (Wm). De wet voorziet wel in de doorwerking daarvan bij de planvorming, het beheer en de geïntegreerde watervergunning. Verder blijft de zorgplicht voor de afvoer van hemelwater en overtollig grondwater voorlopig nog ongeregeld.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip dat voor verschillende artikelen verschillend kan zijn.


Inwerkingtreding

Besluit van 10-12-2009, Stb. 2009, 549

De Waterwet (Stb. 2009, 107), de Invoeringswet Waterwet (Stb. 2009, 489), het Waterbesluit (Stb. 2009, 548) en het Invoeringsbesluit Waterwet (Stb. 2009, 535) zijn in werking getreden (behoudens een klein aantal uitzonderingen) in werking op 22 december 2009. Deze datum hangt samen met de implementatie van de kaderrichtlijn water. Deze richtlijn verplicht de lidstaten onder meer om op deze datum stroomgebiedbeheerplannen vast te stellen. In de Waterwet en het Waterbesluit zijn verschillende bepalingen opgenomen ter uitwerking van deze verplichting, waaronder het vaststellen van het nationale waterplan door de Ministers van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De stroomgebiedbeheerplannen zijn opgenomen in het nationale waterplan.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 8-3-2012, Stb. 2012, 113

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 6.30 van de Waterwet

—Artikel 6.30 van de Waterwet treedt in werking met ingang van 1 april 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.