Stb. 2010, 231 Wabo in werking

Inwerkingtredingsbesluit van 10-6-2010, Stb. 2010, 231

Inwerkingtreding

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Stb. 2008, 496), een aantal onderdelen van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Stb. 2010, 142), een aantal onderdelen van het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2010, 143) en het Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Stb. 2010, 144)

—Dit besluit bevat de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding (te weten 1 oktober 2010) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo), het Besluit omgevingsrecht, de daarbij behorende invoeringsregelgeving, zijnde de Invoeringswet Wabo en het Invoeringsbesluit Wabo.
De Wabo, het Besluit omgevingsrecht, de Invoeringswet Wabo en het Invoeringsbesluit Wabo treden op genoemde datum volledig in werking, behoudens één onderdeel van het Besluit omgevingsrecht en een drietal onderdelen van de Invoeringswet Wabo.

Van het Besluit omgevingsrecht treedt nog niet in werking artikel 4.1, tweede lid, waarin voor ondernemingen en personen die een zelfstandig beroep uitoefenen de verplichting is opgenomen om de aanvraag om een omgevingsvergunning elektronisch in te dienen.

Van de Invoeringswet Wabo treedt in de eerste plaats nog niet in werking artikel 9.10, onderdeel E. In dat onderdeel is uitgegaan van de tekst van artikel 2.16 van de Wet milieubeheer, zoals dat artikel komt te luiden na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, voor zover dat het hiervoor bedoelde artikel 2.16 betreft, van de Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten. Dat onderdeel van de implementatiewet is echter nog niet in werking getreden.

Daarnaast treedt artikel 9.15, onderdelen X en Y, van de Invoeringswet Wabo nog niet in werking. Op grond van deze onderdelen vervallen in de artikelen 70c, vierde lid, en 75, tweede lid, van de Woningwet de begrippen woonwagen en standplaats. Inmiddels is gebleken dat deze begrippen in de desbetreffende artikelonderdelen nog niet kunnen worden gemist.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.