Stb. 2017, 505 Waardeoverdracht klein pensioen

Wet van 13-12-2017, Stb. 2017, 505

Wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waarde-overdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)

—Het aantal kleine pensioenen in de administratie van pensioenuitvoerders is sterk toegenomen. Onder kleine pensioenen wordt in dit verband verstaan pensioenen die leiden tot een uitkering vanaf de pensioendatum van minder dan bruto € 467,89 per jaar: de huidige afkoopgrens. Deze wet beoogt versnippering van de pensioenopbouw als gevolg van de flexibilisering van de arbeidsmarkt te beperken. Daarnaast dient de wet de hoge administratieve lasten die gemoeid zijn met de uitvoering van vele kleine pensioenen terug te dringen. Daartoe wordt per 1 januari 2019 een automatische waardeoverdracht mogelijk gemaakt van een klein pensioen van een gewezen deelnemer naar zijn of haar nieuwe pensioenuitvoerder. Zo kunnen kleine pensioenaanspraken gebundeld worden tot een pensioen van aanzienlijker omvang. Een pensioenuitvoerder mag, na minimaal vijf pogingen tot automatische waarde­overdracht te hebben ondernomen in een periode van minimaal vijf jaar, als terugvaloptie het kleine pensioen afkopen. Voorts wordt de mogelijkheid geboden dat zeer kleine pensioenen vervallen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 05-02-2018, Stb. 2018, 27

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet waardeoverdracht klein pensioen (Stb. 2017, 505)

De wet treedt in werking met ingang van 01-03-2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, C, D, E, F, G, H, I, J, Q, en R, artikel II, onderdeel A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, R en S, en artikel III, die in werking treden met ingang van 01-01-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.