Stb. 2018, 109 Voortgang energietransitie

Wet van 09-04-2018, Stb. 2018 129

Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

—Met deze wet wordt beoogd bestaande belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen en hiermee de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet toekomstbestendig te maken. Door nu reeds deze aanpassingen te doen, wordt de energietransitie in afwachting van de uitkomsten en implementatie van de energiedialoog en de energieagenda niet onnodig vertraagd. De aanpassingen zien met name op de netten die essentieel zijn om de energietransitie verder te ondersteunen. 

De wet bevat een aantal onderdelen uit het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (Kamerstukken II 2014/15, 34 199, nrs. 1–3, hierna: wetsvoorstel STROOM). Dat wetsvoorstel werd op 22 december 2015 door de Eerste Kamer verworpen. De bepalingen uit het wetsvoorstel STROOM die noodzakelijk zijn om de energietransitie te ondersteunen, zijn in deze wet opgenomen. De wet bevat, ten opzichte van dat wetsvoorstel STROOM, geen nieuw beleid.

Het ligt in de lijn der verwachting dat in de toekomst wijziging van wet- en regelgeving noodzakelijk zal zijn om ontwikkelingen die dan een vaste vorm hebben gekregen in te passen, bijvoorbeeld ontwikkelingen rond energieopslag of vraagsturing. De regering acht het daarom van belang dat nu al zo veel mogelijk ervaring opgedaan kan worden met nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld via dynamische leveringstarieven ter ondersteuning van vraagsturing. De huidige wetgeving biedt geen ruimte om te experimenteren met alle relevante aspecten rondom hernieuwbare energie, energiebesparing, reductie van CO2 uitstoot, efficiënt gebruik van het net, nieuwe marktmodellen en tariefregulering. Deze wet bevat een regeling waarbij er meer ruimte wordt geboden voor experimenten in het kader van hernieuwbare energie. Daarnaast is de mogelijkheid opgenomen om tijdelijke taken op te dragen aan de netbeheerder.

De komende jaren zal de infrastructuur zo moeten worden ingericht dat deze flexibel kan inspelen op veranderingen in de markt. Om de leveringszekerheid en de betrouwbaarheid van het net op het huidige hoge niveau te handhaven en om te kunnen anticiperen op de uitdagingen van de energietransitie zal veel geïnvesteerd moeten worden, zowel in de bestaande infrastructuur als in nieuwe infrastructuur. Met deze wet worden de regels met het oog daar op verbeterd voor de totstandkoming en toetsing van investeringen in de energienetten. 

Ook worden enkele andere wijzigingen doorgevoerd om knelpunten uit de huidige praktijk weg te nemen. Zo zijn uitzonderingen opgenomen voor de enkelvoudige storingsreserve aangezien die kosten niet altijd opwegen tegen de baten. Door het toestaan van kruisparticipaties kan de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet respectievelijk gastransportnet meer op basis van gelijkwaardige belangen samenwerken met buitenlandse collega’s. Verder wordt het mogelijk voor de ACM om een ontheffing te verlenen voor het aanwijzen van een beheerder voor een gesloten distributiesysteem, wanneer dit nog moet worden gerealiseerd, en wordt het meerjarig productieplafond voor gas uit het Groningenveld geschrapt.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is onder meer nog een amendement aangenomen over het afschaffen van de gasaansluitplicht. Om Nederland gasvrij te maken komt de gasaansluitplicht te vervallen en wordt de besluitvorming over de warmtevoorziening zo veel mogelijk decentraal belegd. Daarmee wordt geregeld dat nieuwbouw als hoofdregel niet wordt aangesloten op het gastransportnet. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt als het te bouwen bouwwerk in een gebied ligt dat door een college van burgemeester en wethouders is aangewezen als gebied waar aansluiting op het gastransportnet om zwaarwegende redenen van algemeen belang noodzakelijk is, waaronder begrepen de maatschappelijke kosten en baten, aansluitingen strikt noodzakelijk maakt. In de tweede plaats wordt ingevolge dit amendement het college van burgemeester en wethouders – in aanvulling daarop – de mogelijkheid geboden om gebieden aan te wijzen waar geen nieuwe aansluitingen meer komen, omdat daar zich een warmtenet of een andere voor de warmtevoorziening toereikende energie-infrastructuur bevindt of gaat bevinden. 


Inwerkintreding

Inwerkingtredingsbesluit van 26-04-2018, Stb. 2018, 129

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

De wet treedt in werking met ingang van 01-07-2018, met uitzondering van:

  • a. artikelen I, onderdelen B, F, G, I, J, subonderdeel 1, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Sa, Sb, T, U, V, W, Wa, X, subonderdelen 1 en 2, Z, Za, AA, AB, AC, AG, AGa en AH, subonderdelen 2, voor zover het betreft de vervanging van ‘16Aa, derde en vierde lid, 16a, 17, vierde lid, 17a, derde en vierde lid, 18, derde lid’ door ‘16a, 17, vierde lid, 18’ en 3, onderdelen b en c, II, onderdelen B, C, D, E, Ia, Ib, Ic, J, K, M, N, subonderdeel 3, O, P, Q, R, S, T, U, Ub, Va, Vb, X, AB, AC, AD, subonderdelen 1, 2 en 3, onderdeel a, AG, AGa, AH, AJ en AJa, VI, VII, VIII, VIIIa, IX, X, XIV, XIVa, XV en XVI, welke in werking treden met ingang van 01-01-2019;
  • b. artikelen I, onderdelen A, subonderdelen 1a en 1b, C, J, subonderdelen 01, 2 en 3, X, subonderdeel 3, 4 en 5, AG0a, AG00a, AG000a, AG0000a, AH, subonderdeel 2, voor zover het betreft de vervanging van ‘21, negende lid, tweede volzin’ door ‘21, achtste lid’, en AJa, II, onderdelen A, subonderdeel 1, F, G en N, subonderdelen 1 en 2, AE, AI, IV en XI, welke niet in werking treden.

De wet treedt gefaseerd in werking: per 1 juli 2018 treden de onderdelen samenhangend met het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen uit de Gaswet in werking. Ook de onderdelen waarvoor geen lagere regelgeving nodig is, treden per 1 juli 2018 in werking. Een aantal onderdelen treedt per 1 januari 2019 in werking. Tot slot is er een aantal onderdelen waarvoor op een later moment een besluit wordt genomen over de inwerkingtreding.


Inwerkingtredingsbesluit van 12-10-2018, Stb. 2018, 376 

Besluit tot wijziging van het Besluit van 26 april 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Met deze wijziging wordt het tijdstip van inwerkingtreding gewijzigd van artikel II, onderdelen P, U en AG, van de wet. Deze onderdelen bevatten enkele wijzigingen van de Gaswet die samenhangen met de vernieuwde taak van gasnetbeheerders om grote aansluitingen te verzorgen. Met dit besluit wordt geregeld dat alle onderdelen die betrekking hebben op de aansluittaak in een volgend koninklijk besluit bepaald wordt.


Inwerkingtredingsbesluit van 05-12-2018, Stb. 2018, 462

Besluit tot wijziging van het Besluit van 26 april 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (Stb. 2018, 109Stb. 2018, 129)

De inwerkingtreding van artikel II, onderdeel AJ, subonderdeel 1, was in het oorspronkelijke inwerkingtredingsbesluit gesteld op 1 januari 2019. Door artikel II, onderdeel AJ, subonderdeel 1, naar onderdeel a van het inwerkingtredingsbesluit te verplaatsen, wordt bereikt dat de inwerkingtreding van dit subonderdeel kan worden afgestemd met de inwerkingtreding van de aansluittaak in artikel II, onderdeel N, subonderdeel 2, van de Wet voortgang energietransitie.


Inwerkingtredingsbesluit van 22-02-2019, Stb. 2019, 91

Besluit tot wijziging van (o.a.) het Besluit van 26 april 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (Stb. 2018, 129)

– Met dit besluit wordt bepaald dat de onderdelen van de Wet voortgang energietransitie (en de Verzamelwet EZK en LNV 2018) die betrekking hebben op de vernieuwde aansluittaak van de gasnetbeheerder op 1 januari 2020 in werking treden. Tevens wordt bepaald dat de in de Wet voortgang energietransitie opgenomen taak voor gasnetbeheerders om zogenoemde netverliezen in te kopen op 1 januari 2020 in werking treedt.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.