Stb. 2010, 155 Voorkeursrecht gemeenten

Wet van 18-3-2010, Stb. 2010, 155

Wet tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure)

—De volgende aanpassingen worden ingevoerd:

 • stroomlijning aanbiedingsprocedure;
 • nieuwe regeling bekendmaking en inwerkingtreding voorkeursrecht;
 • schrappen ontheffing gedeputeerde staten;
 • mogelijkheid tot vrijstelling aanbiedingsplicht bij gewichtige redenen vervreemder;
 • consequenter en duidelijker maken terminologie voorkeursrecht.


In hoofdlijnen ziet de aanbiedingsprocedure in de aangepaste Wvg er als volgt uit:

 • vervreemder biedt het goed aan de gemeente aan (de opgave);
 • gemeente geeft aan of zij al dan niet wenst te kopen;
 • indien gemeente wenst aan te kopen: onderhandeling door vervreemder en gemeente;
 • indien partijen er in onderhandeling niet uitkomen: rechterlijke prijsbepalingsprocedure;
 • uitspraak rechter over de prijs;
 • aparte procedure ter vaststelling aankoopplicht gemeente bij bijzondere persoonlijke omstandigheden van de vervreemder.


In de nieuwe regeling wordt de bekendmaking van gemeentelijke, provinciale en rijksvoorkeursrechten via de bekendmaking van de zakelijke inhoud van het besluit en de bekendmaking van de terinzagelegging van het besluit in de Staatscourant gehandhaafd. Bekendmaking via de Staatscourant blijkt in de praktijk een goede en betrouwbare wijze van bekendmaking van voorkeursrechten. Ook de schriftelijke mededeling van het voorkeursrecht aan de eigenaren en beperkt gerechtigden en de algemene bekendmaking op de gebruikelijke wijze (bijvoorbeeld via de gemeentepagina in een plaatselijk nieuwsblad en de provinciale bladen) wordt gehandhaafd. Door deze bekendmaking via twee media wordt aangesloten bij de informatiebehoefte van de verschillende categorieën belanghebbenden bij voorkeursrechten. De in de huidige wet verplichte bekendmaking van het voorkeursrecht in één of meer dag- of nieuwsbladen komt (met als doel een reductie van de gemeentelijke bestuurlijke lasten) te vervallen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 24-6-2010, Stb. 2010, 248

De wet van 18 maart 2010 tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten (vereenvoudiging bekendmaking en aanbiedingsprocedure; (Stb. 2010, 155) is in werking getreden met ingang van 1 juli 2010 met uitzondering van de artikelen I, onderdelen B, D, E, onder 2, F, onder 2 tot en met 7, en V

—De wet bevat onder meer een regeling om de inwerkingtreding van gemeentelijke voorkeursrechten te koppelen aan hun inschrijving in de gemeentelijke beperkingenregistratie. Hiervoor is aangesloten bij het zogenoemde duale stelsel van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb). De Wkpb bepaalt dat gemeentelijke beperkingenbesluiten door de gemeenten in de gemeentelijke beperkingenregisters en -registratie worden geregistreerd. Provinciale- en rijksbeperkingenbesluiten worden geregistreerd in de openbare registers bij het Kadaster. Naar aanleiding van tijdens de parlementaire behandeling opgekomen bezwaren is aangegeven de desbetreffende bepalingen nog niet in werking te laten treden, maar deze afhankelijk te laten zijn van de resultaten van de evaluatie van de Wkpb die thans gaande is. Als blijkt dat dit vanuit de praktijk toch wenselijk is, zal dat leiden tot een aanpassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten met de strekking dat gemeentelijke voorkeursrechten in werking treden op het moment van inschrijving bij het Kadaster.
 

Besluit

Besluit van 24-6-2010, Stb. 2010, 247

Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

—Het Besluit wordt op de volgende punten aangepast: schrappen van het artikel over de informatieplicht van gedeputeerde staten jegens burgemeester en wethouders in geval van een lopende ontheffingsprocedure; artikelen die betrekking hebben op de aanbiedingsprocedure of op de rechterlijke procedure worden in lijn gebracht met de gestroomlijnde procedures in de wet; doorvoeren van een consequente en duidelijker terminologie conform de Wvg en redactionele herziening van de tekst.

Inwerkingtreding 1-7-2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.