Stb. 2018, 89 Verzekeringsdistributie

Wet van 09-03-2018, Stb. 2018, 89

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de ­pensioen­wet en de Wet verplichte beroeps­pensioen­regeling ter implementatie van de Richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekerings­distributie (herschikking (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie Richtlijn verzekerings­distributie)

—De Richtlijn verzekerings­distributie vervangt de Richtlijn verzekerings­bemiddeling uit 2002. De Richtlijn verzekerings­distributie heeft tot doel het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. Tevens heeft de richtlijn als doel de sancties in geval van overtredingen van de richtlijn te harmoniseren.

De Richtlijn verzekerings­bemiddeling had uitsluitend betrekking op bemiddelaars in verzekeringen. De Richtlijn verzekerings­distributie breidt het toepassingsgebied van de richtlijn uit naar verzekeraars die direct verzekeringen aanbieden (‘direct writers’). In de Richtlijn verzekerings­distributie is de te volgen notificatieprocedure verduidelijkt wanneer een bemiddelaar in verzekeringen het voornemen heeft zijn werkzaamheden via een bijkantoor of via het verrichten van diensten uit te oefenen in een andere lidstaat, alsook de bevoegdheden van de toezicht­houdende autoriteiten in de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst in dit verband. De implementatiewet bevat regels ter verduidelijking van de notificatieprocedure, onder meer voor bemiddelaars met zetel of bijkantoor in Nederland die een dergelijk voornemen hebben. Verder zijn de regels over vakbekwaamheid en de regels omtrent advisering en informatieverstrekking (zowel over de dienstverlening als over het verzekerings­product) aangescherpt. Het huidige vakbekwaamheidsregime en het regime voor permanente educatie in de Wft zal gehandhaafd kunnen blijven. Voor nevenverzekerings­tussenpersonen geldt dat die personen die verantwoordelijk zijn voor het als nevenactiviteit distribueren van verzekeringen over voldoende kennis en vakbekwaamheid moeten beschikken. Voorts stelt de Richtlijn verzekerings­distributie regels met betrekking tot transparantie over de beloning en het voorkomen en beheersen van belangenconflicten. Deze regels omtrent transparantie zullen worden opgenomen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo). De richtlijn bevat eveneens aanvullende gedragsregels met betrekking tot verzekeringen met een beleggingscomponent. Voor die verzekeringen gelden naast de gedragsregels die gelden voor ‘gewone’ verzekeringen ook de regels die betrekking hebben op financiële instrumenten zoals regels omtrent informatieverstrekking en advisering. Daarnaast dienen de daarbij betrokken financiële dienstverleners procedures en maatregelen te treffen om belangenconflicten te voorkomen en gelden er regels omtrent de informatieverstrekking aan cliënten. De gedragsregels betreffende de verzekeringen met beleggingscomponent zullen ook worden uitgewerkt in het Bgfo. Ten slotte bepaalt de Richtlijn verzekerings­distributie dat de lidstaten ervoor dienen te zorgen dat bestuurs­rechtelijke sancties en andere maatregelen doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. In verband daarmee is in de richtlijn een artikel opgenomen met de voornaamste inbreuken en zijn administratieve sancties en maatregelen opgenomen die de toezichthouders bij belangrijke inbreuken minimaal moeten kunnen opleggen. De maatregelen en sancties op grond van de Wft voldoen aan de criteria van de richtlijn. Op overtreding van de artikelen die ter de implementatie van de richtlijn worden opgenomen in de Wft, zullen sancties worden gesteld door het opnemen van de desbetreffende artikelen in de bijlagen bij de artikelen 1:79 en 1:80 Wft.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 01-06-2018, Stb. 2018, 176

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie (Stb. 2018, 89)

De wet treedt in werking met ingang van 01-10-2018.


Inwerkingtredingsbesluit van 19-06-2018, Stb. 2018, 189

Besluit tot wijziging van het Besluit van 1 juni 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie (Stb. 2018, 176)

Dit besluit zondert artikel I, onderdeel E uit van inwerkingtreding. Deze wijziging houdt verband met de eerdere inwerkingtreding van de Wet transparant toezicht financiële markten per 1 juli 2018 (Stb. 2018, 102 en 186). Laatstgenoemde wet wijzigt evenals artikel I, onderdeel E, van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie artikel 1:94 van de Wet op het financieel toezicht. De wijzigingsopdracht in de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie is daardoor niet langer uitvoerbaar en bovendien ook niet meer nodig.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.