Stb. 2018, 228 Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018

Wet van 15-06-2018, Stb. 2018, 228 

Wet houdende verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018)

—Deze wet bevat een verzameling van wijzigingen voor herstel van (technische) onvolkomenheden op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel van de wijzigingen behelst technische verbeteringen. Daarnaast heeft een aantal wijzigingen tot doel om verheldering aan te brengen in de huidige wetgeving (bijvoorbeeld wijzigingen van artikel 25c van de Auteurswet en artikel 9a van de Wet op de naburige rechten) of om meer consistentie in het bestuursprocesrecht te brengen (zoals enkele wijzigingen van de bijlagen van de Algemene wet bestuursrecht, onder andere wijziging van bijlage 3 waardoor (ook) voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)-geschillen het laagste griffierecht-tarief zal worden gehanteerd). Daarnaast zijn er enkele wijzigingen die ogenschijnlijk verder strekken dan technisch herstel. Ook dit zijn echter wijzigingen van ondergeschikte aard, die omissies herstellen van zaken die de wetgever reeds in een eerder stadium beoogde te bewerkstelligen (zoals de wijziging van de Wet controle op rechtspersonen en de invoeging van een nieuw artikel 550 in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dat beoogt onduidelijkheid weg te nemen omtrent de verhouding tussen artikel 3:267a BW en de Algemene wet op het binnentreden. Hiertoe krijgt de deurwaarder een vaste rol bij de bezichtiging ten behoeve van de executoriale verkoop van onroerende zaken met waar nodig hulp van de politie). 


Inwerkingtreding

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel XXXV dat in werking treedt op het tijdstip waarop artikel 8.64, onderdeel II, van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking treedt. Artikel XXXVIII werkt terug tot en met het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van de Wet van 29 mei 2017, houdende wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242).

Inwerkingtredingsbesluit van 07-09-2018, Stb. 2018, 312

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (o.a.) de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 (Stb. 2018, 228)

De wet treedt in werking met ingang van 19-09-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.