Stb. 2014, 541 Verzamelwet Justitie 2013

Wet van 26-11-2014, Stb. 2014, 540 en inwerkingtredingsbesluit van 15-12-2014, Stb. 2014, 541

Wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013)

De onderhavige wet heeft het karakter van een ‘verzamelwet’. De wet brengt wijzigingen aan in onder meer het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet, de Wet Bibob, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en in verschillende BES-wetten. Verreweg de meeste artikelen repareren wetstechnische gebreken of brengen inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikte aard aan. Daarnaast bevat de wet ook een enkele bepaling met een wat verdergaande strekking. Deze betreft de toepassing van verhaal zonder dwangbevel waarvoor banken thans een van de automatische incasso afgeleide systematiek hanteren. Vanwege het vervangen van de infrastructuur voor automatische incasso is een nieuw ondersteunend automatiseringssysteem ontwikkeld. Om hiervan voor verhaal zonder dwangbevel gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk dat artikel 27 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften zodanig wordt gewijzigd dat ook verhaal kan worden genomen op de kredietruimte van de betaalrekening van degene aan wie de sanctie is opgelegd. Een andere inhoudelijke wijziging betreft de in artikel 207a lid 2 van de Wet wereenvoudiging en flexibilisering bv-recht opgenomen regeling voor het geval de vennootschap eigen aandelen onder algemene titel heeft verkregen waardoor de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen alle aandelen met stemrecht in haar kapitaal houdt. Dit is een onwenselijke situatie (de vennootschap zou dan haar eigen aandeelhouder zijn) en daarom is er in de wet in voorzien dat in een dergelijk geval het laagst genummerde aandeel van rechtswege overgaat op de gezamenlijke bestuurders. Er is echter ten onrechte niets geregeld voor verkrijging onder bijzondere titel van eigen aandelen door de vennootschap met hetzelfde gevolg voor de stemrechten. Dat wordt nu hersteld.

De artikelen van deze wet treden in werking op verschillende data.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 19-06-2015, Stb. 2015, 247

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige nog niet in werking gestelde artikelen van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013

De artikelen:

 • II, onderdeel B;
 • V;
 • XXVI, onderdeel B;
 • XXVII, onderdeel C;
 • XXXI, onderdeel G;
 • XXXII, onderdeel B;
 • XXXVII, onderdeel A; 
 • XXXVIII, onderdeel B;
 • XLII;
 • XLIII en
 • XLIV

van de wet treden in werking m.i.v. 01-07-2015. 

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 die wijziging aanbrengen in voorschriften met betrekking tot de aanhef van dwangbevelen, grossen, vonnissen en andere documenten die een executoriale titel verschaffen. Deze onderdelen strekken ertoe de archaïsche aanhef ‘In naam des Konings’ of in ‘In naam der Koningin’ die voor de desbetreffende documenten is voorgeschreven, te wijzigen in een hedendaags equivalent: ‘In naam van de Koning’.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.