Stb. 2010, 89 Verwijsindex risicojongeren

Wet van 4-2-2010, Stb. 2010, 89

Wet tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met de introductie van een verwijsindex om vroegtijdige en onderling afgestemde verlening van hulp, zorg of bijsturing ten behoeve van jeugdigen die bepaalde risico's lopen te bevorderen

—De verwijsindex moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het samenbrengen van professionals die een risico signaleren bij één bepaalde jeugdige. Bij amendement is het doel en de doelgroep van de wet specifieker gedefinieerd: alleen die jeugdigen die geconfronteerd worden met risico's die daadwerkelijk een bedreiging vormen voor de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling, moeten tot de doelgroep van de wet worden gerekend.
De verwijsindex is een landelijk systeem waarin meldingen op basis van gesignaleerde risico's voor de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van een jeugdige tot 23 jaar worden geregistreerd en dat een signaal afgeeft aan de meldende instanties of professionals, indien een jeugdige meer dan één keer staat geregistreerd in het systeem. In de wet zijn de risico's opgesomd, zoals: de jeugdige staat bloot aan geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld, heeft psychiatrische problemen zoals alcolhol-, drugs- of gokverslaving, de jeugdige spijbelt vaak, de jeugdige laat zich in met activiteiten die strafbaar zijn gesteld, de jeugdige staat bloot aan risico's die in bepaalde etnische groepen onevenredig vaak voorkomen. Het doel van de verwijsindex is dat de jeugdige de zorg, hulp of bijsturing krijgt die hij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot volwassene, en wel op een zo vroeg mogelijk moment zodat kan worden voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden. Het gaat dus nadrukkelijk om preventie. Dit betekent dus dat meldingen vanuit het domein politie en justitie tot doel hebben de hulp, zorg of bijsturing van jeugdigen op gang te brengen of te ondersteunen. Er zijn verschillende argumenten voor een wettelijke regeling van de verwijsindex. In de eerste plaats wordt voorzien in de benodigde grondslag voor de gegevensverwerking in de verwijsindex. Verder kan de verwijsindex alleen effectief zijn als er sprake is van een landelijk dekkend netwerk. Dit kan alleen worden bereikt als alle gemeenten wettelijk verplicht worden om de aansluiting op de verwijsindex van alle in hun gemeente werkzame instanties en zelfstandig werkzame professionals te organiseren en het gebruik van de verwijsindex door hen te bevorderen. Een wettelijke regeling is voorts nodig met het oog op het doorbreken van de wettelijke of anderszins geldende geheimhoudingsverplichtingen van meldingsbevoegden. Doorbreking van de geheimhouding is in de regel namelijk alleen mogelijk met toestemming van de betrokkene of in een overmachtsituatie. Deze gronden bieden onvoldoende soelaas als het gaat om het vroegtijdig signaleren van risico's bij jeugdigen. Evenzeer met het oog op privacybescherming biedt de regeling een kader voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en betrouwbaar gebruik van de verwijsindex. Het burgerservicenummer van de betrokken jeugdige moet worden gebruikt om vast te stellen om welke jeugdige het gaat. Voor het gebruik van het burgerservicenummer is een expliciete wettelijke basis nodig. Deze wet voorziet daar dan ook in. Met de nieuwe regeling wordt een nieuwe dimensie toegevoegd aan de Wet op de jeugdzorg (Wjz), te weten een specifieke gemeentelijke taak bij de preventie van jeugdigen met problemen op het terrein van opgroeien en opvoeden.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan, verschillend kan worden vastgesteld.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.