Stb. 2019, 141 Vervoer en medisch klachtrecht gedetineerden

Wet van 03-04-2019, Stb. 2019, 141

Wet tot wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van technische aard

—In deze wet worden wijzigingen ten aanzien van een aantal onderwerpen geregeld:


Vervoer

In de praktijk is gebleken dat er onduidelijkheden bestaan over de bevoegdheden en beklagen beroepsmogelijkheden aangaande beslissingen en incidenten tijdens het vervoer. Deze onduidelijkheden bestaan met name bij het vervoer dat niet door DV&O wordt uitgevoerd. In die gevallen speelt de vraag in hoeverre de medewerkers van DV&O handelen onder verantwoordelijkheid van de directeur van de inrichting. Naar aanleiding hiervan worden in deze wet de bevoegdheden ten aanzien van het vervoer heroverwogen en meer expliciet in de beginselenwetten opgenomen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van het vervoer door DV&O worden overgeheveld van de directeur van de inrichting naar de Minister van JenV. De directeur en medewerkers van DV&O zullen deze bevoegdheden via (onder)mandaat uitoefenen en er zal beklag openstaan bij de beklagcommissie van de commissie van toezicht bij DV&O.
 

Medisch klachtrecht

Het medisch klachtrecht is thans opgenomen in hoofdstuk 7 (artikelen 28 tot en met 34) van de Penitentiaire maatregel (Pm) respectievelijk in hoofdstuk 10 (artikelen 55 tot en met 61) van het Reglement justitiële jeugdinrichtingen (Rjj). Naar hedendaagse opvatting dient het beroepsrecht – en dus ook het beroep tegen medisch handelen – te worden geregeld op het niveau van de wet in formele zin. Met de wet wordt de regeling zoals die thans is opgenomen in de Pm en de Rjj overgeheveld naar de Pbw respectievelijk de Bjj. Daarbij worden enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de huidige regeling. De belangrijkste wijziging betreft de codificatie van de reeds bestaande praktijk van ‘voorbemiddeling’ op inrichtingsniveau.
 

Overige wijzigingen

De wet voorziet verder in een grondslag in de Pbw voor een aanwijzing van een plaatsvervangend directeur en een verduidelijking van de definitie van een penitentiaire inrichting met verschillende locatie (die locaties van één pi dienen binnen een arrondissement te liggen zodat overplaatsing van een gedetineerde naar een ander arrondissement alleen met toestemming van de Minister van JenV mag plaatsvinden). Ook voorziet de wet in een heel aantal technische wijzigingen die enige spoed hebben. Tot slot voegt de wet een experimenteerbepaling toe aan de Pbw op grond waarvan pilotprojecten kunnen worden uitgevoerd.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 17-04-2019, Stb. 2019, 164

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 april 2019 tot wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van technische aard (Stb. 2019, 141)

De artikelen IIIa tot en met IV treden in werking met ingang van 01-05-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.