Stb. 2019, 52 Versterking IGZ

Wet van 23-01-2019, Stb. 2019, 52

Wet tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen 

—De wet strekt allereerst tot het toekennen van de bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de algemene medewerkingsplicht van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb. Op dit moment kan bij een weigering tot medewerking uitsluitend strafrechtelijk worden opgetreden, maar dat is zelden opportuun. Voorts strekt de wet tot het toekennen van de bevoegdheid tot oplegging van een last onder dwangsom ter handhaving van het in een aantal wetten neergelegde inzagerecht. Het recht op inzage in patiëntendossiers of andere medische gegevens van personen betreft een voor de IGZ belangrijke aanvullende bevoegdheid in het kader van haar toezichthoudende taak. Dit recht is reeds in een aantal wetten aan ambtenaren van de IGZ toegekend en wordt met deze wet uitgebreid naar twee andere wetten om gebleken knelpunten in het toezicht op die wetten op te lossen. Ook behelst de wet om ter zake van een voorschrift in de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal te regelen dat bij overtreding daarvan een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Op dit moment kan ter zake van die overtreding uitsluitend strafrechtelijk worden opgetreden, maar in de praktijk is gebleken dat dit niet volstaat. Bij nota van wijziging is in de wet ingevoegd dat de concentratie van beroepen bij de rechtbank Rotterdam tegen besluiten op grond van hoofdstuk 4 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en hoofdstuk 10, paragraaf 4, van de Wet langdurige zorg (Wlz) vervalt, omdat behandeling van beroepen tegen dergelijke besluiten geen bijzondere expertise van een rechter vergt. Dit betekent dat beroep tegen deze besluiten bij alle rechtbanken kan worden ingesteld. In al deze gevallen kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 


Inwerkingtreding

Inwerkingtreding op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 18-03-2019, Stb. 2019, 129

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikelen van de Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen (Stb. 2019, 52)

De wet treedt in werking met ingang van 02-04-2019, met uitzondering van de artikelen II, onderdelen A en B, IV, XIV, tweede lid, XXIV en XXVII, eerste lid.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.