Stb. 2018, 139 Versterking governance accountantsorganisaties

Wet van 25-04-2018, Stb. 2018, 139

Wet tot wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

—Sinds de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) heeft de AFM in alle delen van de sector een eerste onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de wettelijke controles die door accountantsorganisaties worden uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de kwaliteit van de uitgevoerde wettelijke controles door de AFM te vaak moet worden aangemerkt als ‘onvoldoende’. Ook heeft zich de afgelopen jaren een reeks aan incidenten voorgedaan, die het vertrouwen in de accountant verder hebben ondergraven. Hierdoor is een maatschappelijke discussie op gang gekomen over (de toekomst van) het accountantsberoep. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 25 september 2014 heeft de toenmalige Minister van Financiën aangekondigd dat hij voornemens is om, mede gelet op de ernst van de bevindingen van de AFM, aanvullende wettelijke maatregelen te nemen. Met deze wet wordt uitvoering gegeven aan dit voornemen. De wet wijzigt een aantal wetten waaronder de Wet toezicht accountantsorganisaties ter verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controle. De maatregelen betreffen met name de governance van accountantsorganisaties en de bevoegdheden van de AFM en beogen de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. Ze zien onder meer op een geschiktheidstoets voor dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders, verplichte invoering van een stelsel van onafhankelijk intern toezicht, het delen van toezichtsbevindingen, het afdwingen van herstelmaatregelen en op de benoeming van een accountant door controlecliënt (niet langer primair door het bestuur van de controlecliënt). Verder betreffen de maatregelen een uitbreiding van de uitwisseling van informatie met andere instanties en een verlenging van de verjaringstermijn voor tuchtklachten over accountants.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 19-06-2018, Stb. 2018, 186

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (o.a.) de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Stb. 2018, 139) en de Wet transparant toezicht financiële markten (Stb. 2018, 102)

De beide wetten treden in werking met ingang van 01-07-2018.

Inwerkingtredingsbesluit van 27-11-2018, Stb. 2018 486

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2018 (Stb. 2018, 408) en van artikel III, onderdeel A, van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Stb. 2018, 139)

—Met ingang van 01-01-2019 treden in werking:

  • a. de Wijzigingswet financiële markten 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel Ga;
  • b. artikel III, onderdeel A, van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (dat onderdeel bepaalt dat de vervaltermijn voor tuchtklachten tegen accountants wordt verlengd naar tien jaar).


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.