Stb. 2013, 95 Verruiming strafrechtelijke aanpak huwelijksdwang

Wet van 07-03-2013, Stb. 2013, 95

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking.

—Deze wet regelt een verruiming van de rechtsmacht en een aanscherping van de dwangbepaling van artikel 284 Sr. Het Wetboek van Strafrecht kent geen specifieke strafbaarstelling die zich speciaal richt op huwelijksdwang. In de praktijk is de belangrijkste grondslag voor een strafrechtelijke vervolging de strafbaarstelling van dwang in artikel 284 Sr en dit artikel blijft het uitgangspunt voor strafrechtelijke bescherming tegen huwelijksdwang. In de wet wordt allereerst het strafrechtelijk instrumentarium voor de aanpak van huwelijksdwang versterkt door een drietal voorstellen: in de eerste plaats door de maximumstraf waarmee het misdrijf dwang in artikel 284 Sr wordt bedreigd te verhogen van negen maanden tot twee jaar. In de tweede plaats door een verruiming van de strafvorderlijke maatregelen bij de aanpak van het misdrijf dwang. Het gaat daarbij om de mogelijkheid tot toepassing van voorlopige hechtenis en de inzet van bepaalde opsporingsbevoegdheden. In de derde plaats door te voorzien in een verlenging van de verjaringstermijn ten aanzien van huwelijksdwang gepleegd tegen een persoon beneden de achttien jaar. Naast deze drie wetswijzigingen wordt ook de rechtsmacht terzake van het misdrijf dwang uitgebreid.
Door afschaffing van het vereiste van dubbele strafbaarheid ten aanzien van Nederlanders die zich in het buitenland schuldig maken aan dwang worden de vervolgingsmogelijkheden verruimd. Vervolging kan ook plaatsvinden indien de verdachte eerst na het begaan van het feit Nederlander is geworden respectievelijk een vaste woon- of verblijfsplaats in Nederland heeft gekregen. Bovendien wordt rechtsmacht gevestigd op grond van het passief personaliteitsbeginsel: de nationaliteit van het slachtoffer is in dit geval aanknopingspunt.
In het verlengde van de voorgestelde verruiming van rechtsmacht wordt in deze wet verder rechtsmacht gevestigd ter zake polygamie buiten Nederland gepleegd door een vreemdeling met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Er wordt géén rechtsmacht gevestigd wanneer de vreemdeling pas ná het plegen van polygamie in het buitenland een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft verkregen. Ook ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking gepleegd tegen een kind, wordt hetzelfde rechtsmachtregime vastgelegd als met betrekking tot huwelijkdwang.
Bij amendement is de in het oorspronkelijke voorstel aanwezige beperking in de rechtsmachtbepalingen met betrekking tot artikel 284 Sr ‘voor zover het feit oplevert dwang tot het aangaan van een huwelijk’ geschrapt. Doordat amendement is aangenomen is de mogelijkheid tot uitoefening van extraterritoriale rechtsmacht over het misdrijf dwang verruimt tot alle vormen van dwang.
 
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 14 mei 2013, Stb. 2013, 187

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 7 maart 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking (Stb. 2013, 95)

—De wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.