Stb. 2012, 440 Verduidelijking commissariatenregeling

Wet van 27-9-2012, Stb. 2012, 440

Wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b

—Een onderdeel van de wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Stb. 2011, 275) is een regeling die leidt tot een beperking van het aantal commissariaten bij grote NV’s, BV’s en stichtingen. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is aangegeven dat de regeling in de artikelen 2:297a en 297b BW voor stichtingen kan worden verduidelijkt. De genoemde artikelen houden in dat de benoeming tot bestuurder of commissaris van een ‘grote’ stichting geen doorgang vindt indien de persoon in kwestie reeds een zodanig aantal commissariaten vervult, dat hij boven een wettelijk maximum uitkomt. Of een stichting ‘groot’ is, wordt bepaald aan de hand van de activa, netto-omzet en het aantal personeelsleden van de stichting. Deze criteria zijn ontleend aan het jaarrekeningenrecht (artikel 2:397 BW). Met deze wet wordt verduidelijkt dat de regeling uitsluitend stichtingen raakt indien zij een jaarrekening moeten opmaken met inachtneming van de regels van titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (of een financiële verantwoording moeten maken die daaraan gelijkwaardig is); is dat niet het geval, dan is artikel 2:397 BW niet op hen van toepassing. De wet bevat ook een uitzondering. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam kan, tijdelijk, bestuurders of commissarissen benoemen als dit naar haar oordeel nodig is in het belang van de vennootschap of de bij de vennootschap betrokken (rechts)personen of entiteiten. Bij amendement is geregeld dat deze tijdelijke benoeming mogelijk is, ook al heeft de te benoemen bestuurder of commissaris al een maximaal aantal bestuursfuncties of commissariaten.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 4-10-2012, Stb. 2012, 456

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 27 september 2012 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b (Stb. 2012, 440)

—Deze wet treedt in werking op 1 januari 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.