Stb. 2010, 120 Verdrag ter voorkoming van terrorisme

Rijkswet van 4 maart 2010 Stb. 2010, 120

Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34)

—Het doel van het Verdrag is het bevorderen van de inspanningen van lidstaten van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme en van de negatieve gevolgen ervan op het volledig genot van mensenrechten, in het bijzonder het recht op leven, door zowel het nemen van maatregelen op nationaal niveau als door internationale samenwerking, met zorgvuldige inachtneming van bestaande toepasselijke multilaterale of bilaterale verdragen of overeenkomsten tussen de partijen. Het Verdrag beoogt dit doel te bereiken door enerzijds het strafbaar stellen van bepaalde gedragingen die kunnen leiden tot het begaan van terroristische misdrijven, zoals het publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf en het werven en trainen voor terrorisme, en anderzijds door het versterken van de samenwerking op het gebied van preventie, zowel nationaal in de context van het definiëren van nationaal preventiebeleid als internationaal door middel van het treffen van een aantal maatregelen.

De preambule en de tekst van het Verdrag bevatten in relatie tot (inter)nationale samenwerking en de introductie van nieuwe strafrechtelijke gedragingen, meerdere bepalingen over de bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden, zonder voorbij te gaan aan de situatie van de slachtoffers. Dit is een belangrijk onderdeel van het Verdrag, vanwege het feit dat het betrekking heeft op zaken die op het grensvlak liggen van het rechtmatig uitoefenen van (fundamentele) vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, vereniging en godsdienst, en het strafbare gedrag.

Het Verdrag maakt duidelijk dat de na te leven mensenrechten niet alleen betrekking hebben op de rechten van degene die verdachte zijn van een terroristisch misdrijf, maar ook op de rechten van (mogelijke) slachtoffers van dergelijke misdrijven. Het Verdrag definieert in aanvulling op bestaande verdragen tegen terrorisme geen nieuwe terroristische misdrijven, maar verwijst in dit verband naar tien in de bijlage opgesomde verdragen inzake de bestrijding van terrorisme: voor de toepassing van het Verdrag wordt onder het begrip terroristisch misdrijf verstaan elk van de in die verdragen omschreven strafbare feiten. Het Verdrag verplicht daarentegen tot strafbaarstelling van een drietal gedragingen die kunnen leiden tot terroristische misdrijven zoals omschreven in deze verdragen. Deze strafbepalingen zijn de kernbepalingen van het Verdrag. De drie strafbare feiten zijn: het publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf (artikel 5), werving voor terrorisme (artikel 6) en training voor terrorisme (artikel 7). Zij zijn verbonden met een bepaling over bijkomstige strafbare feiten (artikel 9) die voorziet in de strafbaarstelling van medeplichtigheid bij het begaan van de drie voornoemde gedragingen en van poging tot het plegen van een strafbaar feit als neergelegd in de artikelen 6 en 7. Een van de kenmerken van de bij dit Verdrag geïntroduceerde strafbare feiten is dat zij niet vereisen dat een terroristisch misdrijf daadwerkelijk wordt gepleegd. Hieruit volgt dat de plaats waar een dergelijk strafbaar feit zou worden gepleegd evenmin relevant is voor het vaststellen van deze feiten zoals neergelegd in de artikelen 7 tot en met 9 van het Verdrag. Wel is vereist dat de strafbare feiten wederrechtelijk en opzettelijk zijn gepleegd.

Inwerkingtreding op 24 maart 2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.