Stb. 2019, 73 Verbeteringen Jeugdwet en Wmo 2015

Wet van 23-01-2019, Stb. 2019, 73 en inwerkingtredingsbesluit van 13-02-2019, Stb. 2019, 74

Wet tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten

—Op 1 januari 2015 traden de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) in werking. Op grond van de Jeugdwet dienen gemeenten ervoor te zorgen dat er voor jeugdigen en hun ouders voldoende jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering beschikbaar is. De Wmo 2015 is gericht op het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Deze wet bevat twee wijzigingen van deze wetten:

1. De herinvoering van een delegatiebepaling om regionale samenwerking af te kunnen dwingen. Voor een goede uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 dienen gemeenten waar nodig samen te werken. Indien deze samenwerking onvoldoende tot stand komt, kan deze ingevolge de Jeugdwet en de Wmo 2015 worden afgedwongen. Zonder nadere maat-regelen zou die mogelijkheid echter komen te vervallen. Zoals uit het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ blijkt, is het kabinet van mening dat deze mogelijkheid dient te blijven bestaan. Deze wet zorgt daarvoor.

2. De invoering van een delegatie-bepaling om uitvoeringslasten te kunnen verminderen. Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet en de Wmo 2015 zijn de uitvoeringslasten gestegen bij het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Deze wet bevat wijzigingen van de Jeugdwet en de Wmo 2015, met als doel uitvoeringslasten te verminderen. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is opgenomen dat uitvoeringslasten moeten worden verminderd en dat de gegevensstandaarden iWmo en iJw2 de standaard moeten worden. Deze wet voorziet in de opname van delegatiebepalingen in de Jeugdwet en de Wmo 2015 om regels te kunnen stellen over uitvoeringslasten.

Het Zorginstituut is met deze wet verantwoordelijk voor het beheer van de standaarden voor het elektronisch gegevensverkeer tussen gemeenten en aanbieders met betrekking tot de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. 


Inwerkingtreding

De artikelen I, II en III, onderdeel B, treden in werking met ingang van 09-03-2019, met uitzondering van artikel 2.15, derde lid, van artikel I, onderdeel B, en artikel 2.6.7a, derde lid, van artikel II, onderdeel b, die in werking treden m.i.v. 01-01-2020. Artikel III werkt terug t/m 01-01-2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.