Stb. 2019, 317 Verbeteringen EU-systeem van handel in CO2-emissierechten

Wet van 02-10-2019, Stb. 2019, 317

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosten­effectieve emissie­reducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU 2018 L 76)

—Deze wet dient ter verbetering en uitbreiding van het Europese systeem van handel in broei­kas­gas­emissie­rechten (EU-ETS) door implementatie van richtlijn (EU) 2018/410 van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosten­effectieve emissie­reducties en kool­stof­arme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU 2018, L76). Richtlijn 2018/410 is een wijziging van de oorspronkelijke ETS-richtlijn uit 2003, waarin het EU-ETS is vormg­egeven waarmee bedrijven emissie­rechten voor CO2-emissies kunnen verhandelen.

Doordat op Europees niveau de hoeveel­heid beschikbare rechten jaarlijks verminderd wordt, zal een reductie van CO2-uitstoot in de Europese Unie worden bereikt. In 2020 wordt een reductie van 21% CO2-emissies ten opzichte van 2005 bereikt. De reductiedoelstelling voor het EU-ETS voor 2030 is gesteld op een emissie­reductie van 43% CO2-emissies in 2030. Herziening van de EG-Richtlijn handel in broei­kas­gas­emissie­rechten was nodig om Europese afspraken ten aanzien van het EU-ETS en het reductiedoel voor 2030 vast te leggen. De herziening is daarmee van toepassing op de periode 2021–2030, de zogenaamde vierde handels­periode.

De belangrijkste wijzigingen van het EU-ETS als gevolg van Richtlijn 2018/410 zijn, samengevat:

  • Hogere jaarlijkse reductie van de beschikbare emissie­ruimte: de jaarlijkse verlaging van het emissie­plafond vanaf 2021 wordt vergroot van 1,74% naar 2,2%, om hiermee tot 43% emissie­reductie in 2030 ten opzichte van 2005 te komen.
  • Meer gerichte bescherming tegen het risico dat marktpartijen en de bijbehorende emissies zich vanwege de kosten van het EU-ETS naar derde landen verplaatsen (koolstof­lekkage). Om dit risico te verkleinen wordt verzekerd dat er voldoende gratis emissie­rechten beschik­baar zijn. Hiertoe wordt op Europees niveau een reserve van 3% gratis emissie­rechten ingesteld. Sectoren die risico op koolstoflekkage lopen, hebben hiermee meer zekerheid om 100% gratis emissie­rechten ten opzichte van de benchmark voor die sector te ontvangen. De hoeveelheid gratis emissie­rechten voor sectoren waar dit risico zich niet voordoet, neemt vanaf 2026 geleidelijk af van 30% gratis rechten ten opzichte van de benchmark naar nul in 2030. ETS-deelnemers komen, evenals onder de huidige handels­periode, niet in aanmerking voor gratis emissie­rechten voor hun elektriciteits­productie. De toewijzing van gratis emissie­rechten aan bedrijven wordt dynamischer ten opzichte van de derde handels­periode.
  • Herziening van de fondsen onder de Richtlijn: de bestedingen uit het modernisatiefonds en het innovatiefonds moeten in lijn zijn met de doelstellingen uit het klimaat- en energie­pakket voor 2030.
  • Versterken handelssysteem EU-ETS: waar het EU-ETS per definitie de hoeveelheid CO2 verlaagt (omdat er een plafond afgesproken is, waardoor er simpelweg niet meer rechten zijn), is innovatie vooralsnog uitgebleven. Dit werd mede veroorzaakt door een lage CO2-prijs en het ontbreken van lange termijn stabiele prijsontwikkeling.

Voor bedrijven is het goedkoper rechten te kopen dan te investeren in schonere technologie. Daarom wordt het overschot aan emissie­rechten op de markt verder aangepakt. Vanaf 2019 wordt een hoeveelheid emissie­rechten buiten de markt gehouden en opgenomen in de markt­stabiliteits­reserve (MSR). Voor de periode tussen 2019 en 2023 wordt de hoeveelheid emissie­rechten die jaarlijks in de MSR wordt opgenomen verdubbeld (van 12% naar 24%). Vanaf 2023 wordt vervolgens jaarlijks een hoeveelheid emissie­rechten in de MSR vernietigd. Hierbij gaat het om de hoeveelheid emissierechten in de MSR minus de hoeveelheid geveilde emissierechten in het voorgaande jaar. In 2023 betekent dit dat een hoeveelheid van ongeveer twee miljard emissie­rechten wordt vernietigd.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 31-10-2019, Stb. 2019, 402

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 2 oktober 2019 tot wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU 2018 L 76)

De wet treedt in werking met ingang van 14-11-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.