Stb. 2015, 521 Verbetering VTH Wabo

Wet van 09-12-2015, Stb. 2015, 521

Wet tot Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) 

—In 2009 zijn afspraken gemaakt tussen het interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk om de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (hierna genoemd: VTH-taken) op het gebied van het omgevingsrecht structureel te verbeteren. Sinds 2009 is het besef dat een verbetering van het VTH-stelsel urgent is, alleen maar toegenomen. De afgelopen jaren is aan de realisatie van de afspraken gewerkt. De afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering bij het bevoegde gezag betreffen de introductie van kwaliteitseisen en de vorming van een landsdekkend netwerk van omgevingsdiensten. De afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering zowel bij het bevoegde gezag als in de strafrechtelijke kolom betreffen het verbeteren van de informatiehuishouding en de informatieuitwisseling en afstemming tussen bestuur, Openbaar Ministerie (OM) en politie. Het tweede fundament van het nieuwe VTH-stelsel is de afspraak dat de meer complexe taken die specifieke deskundigheid of specifieke toezichtexpertise vergen en taken die zich richten op activiteiten met een bovenlokale dimensie of onderdeel vormen van een keten, door een regionale omgevingsdienst worden uitgevoerd. De afspraken over verbetering van de rolverdeling, samenwerking en informatieuitwisseling tussen bestuur en het OM en politie vormen het derde fundament. Informatieuitwisseling tussen de bij toezicht en handhaving betrokken partijen is van cruciaal belang voor een effectieve uitvoering van de VTH-taken. Daartoe wordt een gezamenlijk systeem voor informatieuitwisseling ontwikkeld: Inspectieview Milieu.

Medio 2014 heeft de commissie Wolfsen – die van de VNG de opdracht had gekregen het stelsel van omgevingsdiensten vanuit gemeentelijk perspectief te evalueren – een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan is een aantal wijzigingen in het oorspronkelijke voorstel aangebracht. Onder meer is daarbij een scherper onderscheid gemaakt tussen de stelselverantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de uitvoeringsverantwoordelijkheden van gemeenten en provincies, hetgeen er toe leidt dat gemeenten en provincies zelf volledig verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van een goede uitvoeringskwaliteit, waarbij het stellen van kwaliteitseisen voor de benodigde deskundigheid en minimumbeschikbaarheid alleen als ultimum remedium bij algemene maatregel van bestuur kan plaatsvinden en als hoofdregel dus op het niveau van het uitvoeringsverantwoordelijke bestuur. Dit betekent een koerswijziging in het VTH-stelsel.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 01-04-2016, Stb. 2016, 139

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Stb. 2015, 521)

—De treedt in werking m.i.v. 14-04-2016, artikel X van de wet vervalt m.i.v. 01-01-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.