Stb. 2011, 180 Verbeteren en uitbreiden controle op rechtspersonen

Besluit van 8-4-2011, Stb. 2011, 180

Besluit tot wijziging van het Besluit documentatie vennootschappen en enige andere besluiten in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen

—Dit besluit strekt tot uitvoering van de Wet controle op rechtspersonen (Wcr). De Wcr bevat een nieuw stelsel van controle op rechtspersonen. Het systeem van preventieve controle op rechtspersonen door middel van een verklaring van geen bezwaar van de Minister van Veiligheid en Justitie wordt vervangen door een systeem waarbij rechtspersonen aan de hand van bepaalde levensloopmomenten als het oprichten, het wisselen van bestuurders of het deponeren van jaarstukken worden gescreend tegen de achtergrond van bepaalde risicoprofielen. Bij het screenen worden gegevens betrokken die uit andere verwerkingen afkomstig zijn. De uitkomst van het screenen is een risicomelding die wordt verstrekt aan een groep bestuursorganen met taken en bevoegdheden op het gebied van het financieel toezicht, de rechtshandhaving en het toezicht op de naleving en de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van een aantal bijzondere wetten.
Dit besluit bevat voornamelijk een nadere inhoudelijke invulling van de reeds in de Wcr geregelde informatiebetrekkingen. Het betreft de volgende regelingen. In dit besluit wordt door middel van een aanwijzing geregeld uit welke gegevensverwerkingen de Dienst Justis gerechtigd is gegevens te putten. Verder wordt door middel van een aanwijzing geregeld welke bestuursorganen bij uitsluiting van anderen gerechtigd zijn tot het ontvangen van risicomeldingen. Daarnaast wordt door middel van een aanwijzing geregeld aan welke partijen de ontvangers van risicomeldingen gerechtigd zijn gegevens uit de risicomeldingen door te geven.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 24-4-2011, Stb. 2011, 194

De wet van 7 juli 2010, Stb. 2010, 280 tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen en het uitvoeringsbesluit (Stb. 2011, 180) treden in werking op 1 juli 2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.