Stb. 2015, 207 Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven

Wet van 04-06-2015, Stb. 2015, 207

Wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen)

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de vennootschapsbelasting zodanig aan te passen dat overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op een markt waarop ook niet-overheidsondernemingen actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb) worden onderworpen als die private ondernemingen. Deze aanpassingen beogen een gelijk speelveld te creëren tussen partijen, zodat tevens tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren die de Europese Commissie (vanuit een oogpunt van staatssteun en verstoring van de concurrentieverhoudingen) heeft tegen de thans geldende ruime Vpb-vrijstelling voor overheidsondernemingen.

Inwerkingtreding m.i.v. 12-06-2015 en van toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 11-04-2016, Stb. 2016, 167

Besluit tot inwerkingtreding van artikel II van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsonder-nemingen (Stb. 2015, 207)

—Artikel II treedt in werking m.i.v. 01-01-2017 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na die datum. Op basis hiervan vervalt de in artikel 6c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 opgenomen tijdelijke vrijstelling voor zeehavens voor boekjaren die aanvangen op of na die datum.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.