Stb. 2019, 457 Veiligheid en integriteit telecommunicatie

Besluit van 28-11-2019, Stb. 2019, 457

Besluit houdende nadere regels betreffende de veiligheid en integriteit van openbare elektronische communicatie­netwerken en -diensten (Besluit veiligheid en integriteit tele­communicatie)

—Op 21 februari 2019 is een interdepartementale Taskforce Economische Veiligheid onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Aanleiding waren de waarschuwingen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor infiltratie van statelijke actoren ten behoeve van spionage in de tele­com­sector. Misbruik van producten en diensten van leveranciers in de tele­com­sector biedt statelijke actoren spionagemogelijkheden. Daarnaast is geconstateerd dat er meerdere landen zijn waar wetgeving van kracht is die dienstverleners kan dwingen mee te werken aan inlichtingenactiviteiten. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van de toegang die bedrijven die producten en diensten leveren voor de aanleg en beveiliging van telecominfrastructuren, hebben tot netwerken in de tele­com­sector. De risico’s voor de nationale veiligheid worden significant vergroot als dienstverleners tot die medewerking kunnen worden verplicht door landen met een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederlandse belangen. Verwacht wordt dat met de introductie van 5G de maatschappelijke afhankelijkheid van mobiele tele­communicatie­netwerken, en daarmee de kwetsbaarheid bij misbruik door statelijke actoren, verder zal toenemen. 

De Taskforce heeft onderzocht of de huidige beveiligingsmaatregelen die de aanbieders van mobiele netwerken op grond van de zorgplicht in artikel 11a.1 van de Tele­communicatieShy'wet nemen, voldoende zijn, gelet op het actuele dreigingsbeeld. De conclusie was dat aanvullende maatregelen nodig zijn, zowel ten aanzien van de beveiligingsmaatregelen als ten aanzien van de door netwerkaanbieders gebruikte producten en diensten. Bovendien moet, om aan te blijven sluiten bij de veranderingen in dreiging en technologische ontwikkeling, in samenwerking met de telecomaanbieders een structureel proces worden ingericht passend bij de huidige verantwoordelijkheden en rollen. In dit proces wordt doorlopend dreigingsinformatie gedeeld, op basis waarvan een gezamenlijke risico­beoordeling wordt verricht door telecomaanbieders, Economische Zaken en Klimaat (EZK)/Agentschap Telecom en veiligheidspartners. 

Telecompartijen staan op het punt om hun huidige netwerken (verder) klaar te maken voor 5G. Met de komst van 5G zal in belangrijke mate worden voortgebouwd op het huidige netwerk. Het is daarom van belang dat aanbieders snel duidelijkheid krijgen over de maatregelen die zij moeten nemen, zodat zij door kunnen gaan met de uitrol van 5G.

Deze algemene maatregel van bestuur vormt de basis voor de maatregelen die ter uitwerking van de rapportage van de Taskforce dienen te worden genomen, zowel nu als in de toekomst. Dit besluit biedt de grondslag om aanvullende beveiligingsmaatregelen bij ministeriële regeling op te kunnen leggen aan aanbieders van mobiele tele­communicatie­netwerken om de weerbaarheid van het huidige netwerk te verhogen in het licht van de actuele dreiging. Ook is een grondslag opgenomen op grond waarvan de minister van EZK een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of -dienst bij beschikking kan verplichten om in de daarbij aangewezen onderdelen van diens netwerk of bijbehorende faciliteiten (de kritieke onderdelen zoals bedoeld door de Taskforce), uitsluitend gebruik te maken van producten of diensten van vertrouwde leveranciers. De criteria op grond waarvan de minister kan bepalen wanneer al dan niet sprake is van een vertrouwde leverancier zijn ontleend aan het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Kamerstukken 35 153).


Inwerkingtreding

Inwerkingtreding op 6 december 2019, met uitzondering van artikel 3 dat in werking treedt op het tijdstip waarop de wet van 14 maart 2018, tot wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep) (Stb. 2018, 87), in werking treedt.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.