Stb. 2013, 139 Vaste boekenprijs

Wet van 07-02-2013, Stb. 2013, 139

Wet tot wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

—Op 1 januari 2005 is de Wet op de vaste boekenprijs in werking getreden. Deze wet heeft de privaatrechtelijke regeling ‘Reglement Handelsverkeer’ van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) vervangen. De wet is van toepassing op de verkoop van Nederlands- en Friestalige boeken (met uitzondering van schoolboeken) en muziekuitgaven. Op 28 januari 2010 is de eerste evaluatie van de wet uitgebracht. De evaluatie concludeert dat de wet op enkele onderdelen aanpassing behoeft. Daarnaast is op verzoek van het Commissariaat onderzocht welke mogelijkheden het nationale en het Europese recht bieden om in het buitenland gevestigde boekverkopers, die boeken of muziekuitgaven beneden de vaste prijs verkopen aan eindafnemers in Nederland, onder het toepassingsbereik van de wet te brengen. Het onderzoek heeft, na overleg met de Europese Commissie, tot een wijziging van de wet in onderhavige wet geleid.
Op verzoek van de KVB bevat de wet de (her)invoering van de werknemerskorting. De tweede wijziging betreft de afschaffing van de vaste prijs voor uit het buitenland geïmporteerde bladmuziekuitgaven die in het buitenland zijn uitgegeven. In het buitenland gevestigde boekverkopers vallen buiten de werkingssfeer van de wet vanwege de territoriale werking van de wet. Inmiddels heeft jurisprudentie echter uitgewezen dat het enkele gegeven van de buitenlandse vestiging niet doorslaggevend is voor de werkingssfeer van de wet. Naar het oordeel van de rechter moet een buitenlandse (internet)verkoper worden beschouwd als een Nederlandse verkoper als de verkoopactiviteiten hoofdzakelijk in Nederland plaatsvinden en de bij de verkoop betrokken boeken of muziekuitgaven de grens niet passeren. De situatie bestaat echter ook dat een in het buitenland gevestigde verkoper boeken of muziekuitgaven uit Nederland importeert en deze vervolgens weer vanuit het buitenland onder de vaste prijs aan eindafnemers in Nederland verkoopt. Op dit moment maken bepaalde internet-boekverkopers gebruik van deze u-bocht constructie. Om deze omzeiling van de wet tegen te gaan wordt in onderhavige wet aan artikel 6 van de Wet op de vaste boekenprijs een vierde lid toegevoegd. Met dit lid wordt geregeld dat de vaste prijzen ook moeten worden gehanteerd door buitenlandse verkopers die boeken of muziekuitgaven uit Nederland importeren en ze vervolgens rechtstreeks aan eindafnemers in Nederland verkopen. Deze wijziging is volgens de regering verenigbaar met het Europese recht. De wet wordt voorts op enkele plaatsen technisch verbeterd en wetenschappelijke boeken worden uitgezonderd.
 
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 11-03-2013, Stb. 2013, 161

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet (Stb. 2013, 139)

—De wet treedt met uitzondering van artikel I, onderdeel A, onder 2 en 2a, in werking met ingang van 1 juli 2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.