Stb. 2016, 415 Uitzonderingen Terugkeerrichtlijn e.a.

Wet van 26-10-2016, Stb. 2016, 415

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken

—In de wet zijn enkele onderwerpen samengenomen die op korte termijn wettelijke regeling behoeven. Er wordt een grondslag geboden voor verlening van een W-document aan een uitgeprocedeerde Dublinclaimant, die thans in principe rechtmatig verblijf heeft tot aan de effectieve overdracht of indien de vreemdeling Nederland kennelijk heeft verlaten.

Voorts wordt in de wet aangewezen welke in artikel 2, tweede lid, van de Terugkeerrichtlijn bedoelde categorieën vreemdelingen zijn uitgesloten van de werking van de richtlijn. In deze wet wordt voorzien in een definitieve wettelijke regeling (formalisering van het Tijdelijk besluit uitzonderingen Terugkeerrichtlijn). In artikel 109a Vw 2000 worden thans uitgezonderd vreemdelingen:

  • a. aan wie, anders dan met toepassing van artikel 3, zesde lid, de toegang is geweigerd overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode en die vervolgens geen rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8 hebben verkregen; of
  • b. jegens wie een procedure van uitlevering als bedoeld in de Uitleveringswet loopt. Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet zal het (verlengde) Tijdelijk besluit vervallen.

Bij nota van wijziging is het oorspronkelijke wetsvoorstel afgestemd op de met ingang van 20 juli 2015 in werking getreden Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de herziene Procedurerichtlijn en de herziene Opvangrichtlijn, de codificatie van de Schengengrenscode en recente jurisprudentie over het indienen van een asielverzoek nadat een vreemdeling de toegang tot Nederland is geweigerd. Voorts werden, ter implementatie van een tweetal EU-richtlijnen enkele aanpassingen toegevoegd die betrekking hebben op overplaatsing binnen een onderneming en op verblijf in verband met wetenschappelijk onderzoek, studie, lerend werken of uitwisseling in het kader van Europees vrijwilligerswerk.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 20-12-2016, Stb. 2016, 550

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 26 oktober 2016, houdende wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Stb. 2016, 415), alsmede tot intrekking van het Tijdelijk besluit uitzonderingen terugkeerrichtlijn (Stb. 2012, 103)

—De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2017. Het tijdelijke besluit wordt met ingang van 01-01-2017 ingetrokken.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.