Stb. 2019, 147 Uitwisseling staatsgeheime stukken VS-NL

Wet van 13-03-2019, Stb. 2019, 147

Wet houdende goedkeuring van de op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

—Deze wet strekt ertoe de twee in de aanhef genoemde verdragen die tot nu toe gerubriceerd waren en om die reden niet waren onderworpen aan het vereiste van parlementaire goedkeuring te derubriceren.

Deze verdragen betroffen ten tijde van de totstandkoming geheime verdragen, in de zin van artikel 62 Grondwet (versies uit 1956 en 1972), die niet aan het parlement ter goedkeuring hoefden te worden voorgelegd. Gezien de gevoeligheid van het uitwisselen van gerubriceerde en (deels) militaire gegevens, zeker in de jaren zestig ten tijde van de Koude Oorlog, hebben de verdragen op verzoek van VS bij de totstandkoming een geheim karakter gekregen. Sinds de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen van 7 juli 1994 vallen dergelijke verdragen onder artikel 7, paragraaf d, Rgbv. De categorie van geheime verdragen is ook onder artikel 7, onderdeel d, Rgbv uitgezonderd van parlementaire goedkeuring.

Een van de redenen voor derubricering van de twee verdragen is de onderhandeling met de Verenigde Staten over twee belangrijke verdragen op defensieterrein. De wens bestaat om in de twee verdragen op defensieterrein (zie Kamerstuk 23 530, nr. 116 met verdragsnummer 013082 en verdragsnummer 013120 in de bijlagen van de Kamerbrief) te kunnen verwijzen naar de onderhavige verdragen. Het is de bedoeling dat de oude beveiligingsverdragen van toepassing worden verklaard op de twee nieuwe verdragen. De andere reden is dat wanneer er niet langer dwingende argumenten zijn om, in het belang van het Koninkrijk, vast te houden aan geheimhouding, er overgegaan kan en moet worden tot openbaarmaking, waarvan de regering het belang onderstreept. Conform art. 11, lid 1, Rgbv worden de verdragen hierbij alsnog ter goedkeuring aangeboden.

Onder het verdrag worden alle directe en indirecte gecommuniceerde gegevens tussen beide regeringen beschermd op basis van de volgende bepalingen. Allereerst zal de ontvangende partij geen vertrouwelijke gegevens vrijgeven aan een derde regering zonder toestemming van de verstrekkende partij. Daarmee wordt gegarandeerd dat de eigenaar van de gerubriceerde gegevens de controle houdt over het al dan niet delen van diens gerubriceerde gegevens met derde landen. De ontvangende partij zal daarnaast de gegevens dezelfde graad van bescherming verlenen als de verstrekkende partij. Dit principe wordt ingevuld door gerubriceerde gegevens van de wederpartij te beveiligen conform de standaarden voor een nationaal equivalent van deze gegevens. Tussen de Verenigde Staten en Nederland betreft dit de volgende niveaus, voor zover voor dit verdrag van belang:

  • Top Secret / Staatsgeheim ZEER GEHEIM (Stg. ZG);
  • Secret / Staatsgeheim GEHEIM (Stg. G);
  • Confidential / Staatsgeheim CONFIDENTIEEL (Stg. C).

De ontvangende partij mag de ontvangen gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan het oogmerk waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De ontvangende partij moet bestaande rechten, zoals patenten, die betrekking hebben op de gegevens, respecteren. Het verdrag is van toepassing op alle gegevens verstrekt door de regering van de Verenigde Staten en geclassificeerd als CONFIDENTIAL, SECRET of TOP SECRET en op alle gegevens waarvan de Nederlandse regering acht dat deze binnen de werkingssfeer van het verdrag vallen. Het verdrag is niet van toepassing op gegevens waarvoor speciale verdragen benodigd zijn, zoals atomische energie gegevens die worden gekenmerkt als ‘Restricted Data’.

De bijlage bij het verdrag bevat bepalingen die de algemene beveiligingsprocedures beschrijven. Daarin staan o.a. de vastgelegde principes met betrekking tot het exclusief gebruik en het delen met derde landen van de verstrekte gerubriceerde gegevens. Ook bevat de bijlage onder meer de plichten van de ontvangende partij, waaronder het uitvoeren van inspecties bij instanties die op contractbasis werken met door de andere partij verstrekte gerubriceerde gegevens. Het verdrag geldt alleen voor het Europese deel van Nederland.

Inwerkingtreding met ingang van 18-04-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.