Stb. 2018, 102 Transparant toezicht financiële markten

Wet van 28-03-2018, Stb. 2018, 102

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties in verband met het vergroten van de transparantie van het toezicht op financiële markten (Wet transparant toezicht financiële markten)

—Deze wet geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) meer mogelijkheden om informatie te delen over het toezicht op afzonderlijke instellingen en draagt zo bij aan transparanter toezicht op de financiële markten. Daartoe bevat de wet wijzigingen van de Wet financieel toezicht (Wft) die mogelijk maken dat: 

  1. de AFM en DNB kunnen waarschuwen bij alle overtredingen van voorschriften of verboden gesteld bij of krachtens de Wft, als dat nodig is om schade te voorkomen of te beperken;
  2. de AFM en DNB in spoedgevallen over kunnen gaan tot onverwijlde publicatie van een waarschuwing of een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie in reactie op uitlatingen van een overtreder; 
  3. DNB bepaalde kerngegevens openbaar kan maken die door banken worden gepubliceerd. 

Met het oog op de rechtsbescherming wordt de rechtsbescherming bij openbaarmaking op grond van afdeling 1.5.2 van de Wft geüniformeerd en op punten verder verduidelijkt. Daarnaast wordt de rechtsbescherming bij openbaarmaking van de AFM op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties met deze wet gelijk getrokken met de rechtsbescherming in de Wft.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 19-06-2018, Stb. 2018, 186

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (o.a.) de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Stb. 2018, 139) en de Wet transparant toezicht financiële markten (Stb. 2018, 102)

—De beide wetten treden in werking met ingang van 01-07-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.